Czynniki chemiczne

 

ROZDZIAŁ 9. Czynniki chemiczne

Autorzy:  Małgorzata Pośniak, Joanna Bugajska

 

Spis treści

  9.1. Informacje ogólne

  9.2. Ogólne wymagania dotyczące pomieszczeń i stanowisk pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

         9.2.1. Wymagania ogólne dotyczące pomieszczeń wynikające ze specyfiki prac z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

         9.2.2. Wymagania ogólne dotyczące stanowisk pracy wynikające ze specyfiki prac z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami

         9.2.3. Instrukcje bhp

         9.2.4. Karty charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin

         9.2.5. Rejestry związane ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin

         9.2.6. Oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin

         9.2.7. Oznakowanie miejsc pracy

  9.3. Wytyczne i zalecenia dotyczące przystosowania pomieszczeń i stanowisk pracy z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

         9.3.1. Niepełnosprawność układu ruchu

         9.3.2. Niepełnosprawność wzroku

         9.3.3. Niepełnosprawność słuchu

         9.3.4. Niepełnosprawność psychiczna

         9.3.5. Niepełnosprawność intelektualna

         9.3.6. Inne rodzaje niepełnosprawności

  9.4. Bibliografia

 

9.1. Informacje ogólne

 

Na świecie produkuje się obecnie ponad 100 tys. substancji chemicznych i ich mieszanin, z cze­go ok. 30 tys. jest w powszechnym użyciu w państwach UE. Szacuje się, że ok. 3 tys. spośród nich to substancje sklasyfikowane jako rakotwórcze i/lub mutagenne. Mogą one występować w środowisku pracy w postaci gazów, par i aerozoli (pyłów) o różnych wymiarach cząstek.

Narażenie na substancje chemiczne i ich mieszaniny może być przyczyną wielu chorób, w tym również chorób śmiertelnych. Może także powodować pożary i wybuchy.Szacuje się, że co roku w państwach UE z powodu narażenia zawodowego na niebezpieczne substancje chemiczne umiera ponad 75 tys. pracowników.

W Polsce w 2013 r. w warunkach zagrożenia spowodowanego substancjami chemicznymi i py­łami zatrudnionych było ponad 90 tys. pracowników. Analiza zarejestrowanych chorób zawo­dowych w 2012 r. wykazała, że na 2 402 przypadki wszystkich chorób zawodowych substancje chemiczne i pyły były przyczyną 743 przypadków. Ze struktury przypadków chorób zawodo­wych powodowanych przez te czynniki wynika, że najliczniejsze były pylice płuc – 570 przy­padków (23,7% ogółu chorób zawodowych) [1].

W Kodeksie pracy i aktach wykonawczych określono dla substancji chemicznych i ich miesza­nin, podobnie jak dla innych czynników środowiska pracy, zadania i obowiązki pracodawców w zakresie kształtowania warunków pracy i ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z produkcją, przetwarzaniem i stosowaniem tych niebezpiecznych dla zdrowia czynników [4­10, 13-15, 18, 19].

Na podstawie tych przepisów podano ogólne wymagania dla stanowisk pracy, na których wy­stępuje narażenie na substancje chemiczne i ich mieszaniny, oraz uwzględniono je w zaleceniach i wytycznych dotyczących przystosowania stanowisk pracy z tymi czynnikami do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

c.d.  w pliku PDF ...

 

ROZDZIAŁ 9. Czynniki chemiczne ( w pliku PDF )