Akustyka pomieszczeń i sygnalizacja dźwiękowa

 

Rozdział 4. Akustyka pomieszczeń i sygnalizacja dźwiękowa

Autorzy: Paweł Górski, Rafał Młyński, Jan Radosz

 

Spis treści

  4.1. Informacje ogólne

         4.1.1. Hałas

         4.1.2. Akustyka pomieszczeń

         4.1.3. Sygnalizacja dźwiękowa

         4.1.4. Warunki dopuszczenia do pracy w hałasie

  4.2. Ogólne wymagania dotyczące akustyki pomieszczeń i sygnalizacji dźwiękowej

         4.2.1. Wymagania dotyczące warunków pracy w odniesieniu do hałasu

         4.2.2. Obowiązki pracodawcy dotyczące ograniczenia hałasu w środowisku pracy

         4.2.3. Wymagania dotyczące akustyki pomieszczeń

         4.2.4. Dźwiękowe sygnały bezpieczeństwa

  4.3. Wytyczne i zalecenia dotyczące przystosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy w zakresie akustyki pomieszczeń i sygnalizacji dźwiękowej do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

          4.3.1. Niepełnosprawność układu ruchu

          4.3.2. Niepełnosprawność wzroku

          4.3.3. Niepełnosprawność słuchu

          4.3.4. Niepełnosprawność psychiczna

          4.3.5. Niepełnosprawność intelektualna

          4.3.6. Inne rodzaje niepełnosprawności

  4.4. Bibliografia

 

4.1. Informacje ogólne

 

Ważnymi aspektami projektowania obiektów i pomieszczeń oraz przystosowywania stanowiskpracy do potrzeb osób niepełnosprawnych są akustyka oraz sygnały dźwiękowe, szczególnie te będące sygnałami bezpieczeństwa.
Akustyka, ogólnie rzecz biorąc, jest nauką o dźwięku - jego powstawaniu, rozprzestrzenianiu się oraz oddziaływaniu na otoczenie. Dla człowieka dźwięki odgrywają dwojaką rolę. Z jednej strony stanowią podstawowy środek porozumiewania się i odbioru wrażeń estetycznych (zjawisko pożądane), z drugiej zaś - jako hałas - wywierają szkodliwy wpływ na zdrowie i psychikę (zjawisko niepożądane). Akustykę można podzielić na wiele działów zajmujących się różnymi zagadnieniami, często powiązanymi z innymi dziedzinami nauki (rys. 4-1). Aby prawidłowo projektować obiekty i pomieszczenia oraz przystosowywać stanowiska pracy do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie akustyki, należy uwzględnić przede wszystkim akustykę mowy i słuchu, akustykę architektoniczną (w szczególności akustykę pomieszczeń), wibroakustykę (m.in. ograniczanie hałasu) oraz elektroakustykę (wszelkiego rodzaju urządzenia i pomoce techniczne - aparaty słuchowe, systemy pętli indukcyjnej itp.). Zapewnienie odpowiedniej akustyki na stanowisku pracy wymaga oceny lub określenia hałasu i właściwości akustycznych pomieszczenia. Zagadnienia te omówiono w rozdziałach 4.1.1 i 4.1.2.

 

 

 

Rys. 4-1. Działy akustyki w powiązaniu z innymi dziedzinami nauki (wg Polskiej Akademii Nauk)

 

 

  

Rozdział 4. Akustyka pomieszczeń i sygnalizacja dźwiękowa (w pliku PDF)