Przystosowywanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Ramowych wytycznych

 

ROZDZIAŁ 1:  Przystosowywanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Ramowych wytycznych

Autorzy: Joanna Bugajska, Joanna Kamińska, Wiktor M. Zawieska - CIOP-PIB

 

W celu ułatwienia korzystania z materiału Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – Ramowe wytyczne opracowano algorytm przedstawiający w 6 krokach kolejne działania (operacje), które powinny zostać wykonane w procesie zatrudniania osoby niepełnosprawnej (ON) na określonym stanowisku pracy. W każdym kroku wykonywania algorytmu (oprócz 3, który ma charakter nie operacyjny, lecz warunkowy) wskazano miejsca w Ramowych wytycznych, w których znajdują się treści wspomagające realizację danego działania (operacji). Dla przy­bliżenia praktycznej strony korzystania z algorytmu, na rysunku 1-1 przedstawiono schemat blokowy algorytmu dla przypadku korzystania z Ramowych wytycznych przez doradców za­wodowych, w sytuacji gdy:

– pracodawca zgłasza chęć zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na konkretnym stanowisku pracy

– osoba niepełnosprawna zgłasza chęć podjęcia pracy.

W algorytmie uwzględniono, m.in., ocenę potencjału zawodowego osoby niepełnosprawnej, zgłaszającej chęć podjęcia pracy oraz ustalenie, z jakim rodzajem niepełnosprawności możliwe jest wykonywanie pracy na analizowanym stanowisku. Ogólna zasada wykonania algorytmu jest następująca:

 

  Krok 1. Określenie rodzaju niepełnosprawności umożliwiającej wykonywanie pracy na danym stanowisku/Ocena potencjału zawodowego danej osoby niepełnosprawnej.
  Krok 2. Określenie zawodu odpowiadającego wymaganiom pracy na danym stanowisku/ Określenie zawodu, jaki może być wykonywany przez daną osobę niepełnosprawną.
  Krok 3. Określenie zawodu odpowiadającego wymaganiom pracy na danym stanowisku/ Określenie zawodu, jaki może być wykonywany przez daną osobę niepełnosprawną.
  Krok 4. Ustalenie zakresu wytycznych dla grupy wielkiej, obejmującej zawód określony w kroku 2., który powinien być uwzględniony w przypadku zatrudnienia danej osoby niepełnosprawnej.
  Krok 5. Określenie konkretnych działań, które powinny być podjęte w celu przystosowania środowiska pracy dla danej osoby niepełnosprawnej.
  Krok 6. Przeprowadzenie działań mających na celu przystosowanie środowiska pracy dla danej osoby niepełnosprawnej, z wykorzystaniem przykładowych wizualizacji zamieszczonych na płycie DVD (dodatek do Ramowych wytycznych).

 

Szczególnie istotne jest, aby przy określeniu zawodu, który może być wykonywany przez daną osobę niepełnosprawną, i zawodu odpowiadającego wymaganiom pracy na stanowisku (krok 2.) właściwie odnaleźć/umiejscowić ten zawód w jednej z grup wielkich, zgodnie z klasyfikacją specjalności i zawodów1. Każda z grup wielkich została scharakteryzowana, m.in., pod wzglę­dem rodzaju pracy, wykonywanych czynności, wymagań w zakresie umiejętności, kwalifikacji, kompetencji i wymagań w zakresie obsługi maszyn i urządzeń (tabela 1-1). Dla 9 z 10 grup wielkich specjalności i zawodów opracowano arkusze (tabele od 1-2 do 1-10)1,w których przedstawiono w sposób graficzny, w jakim zakresie (kolumny tabel) powinny być podjęte działania w celu przystosowania obiektów, pomieszczeń i stanowisk pracy do osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wiersze tabel). Informacje te pozwalają na określenie zakresów (obsza­rów) środowiska pracy, w których powinny być podjęte działania przystosowawcze.

 

W podobny sposób z Ramowych wytycznych mogą korzystać także wszystkie inne zaintere­sowane osoby, zmieniając jedynie, w zależności od potrzeb, punkt rozpoczęcia (startu) wyko­nywania algorytmu...

 

  ROZDZIAŁ 1:  Przystosowywanie środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem Ramowych wytycznych    ( w pliku PDF)