Załącznik 1-3

 

Załącznik 1

Dezynfekcja pomieszczeń

Czynności konieczne do wykonania w celu przeprowadzenia skutecznego odkażania budynków inwentarskich w rutynowej obsłudze fermy:

  1. Usunięcie zwierząt
  2. Opróżnienie pomieszczeń z odchodów i ściółki.
   Kurniki czyszczone są na sucho poprzez mechaniczne usunięcie z nich obornika wypychaczem/ciągnikiem, drobne pozostałości obornika i ściółki są usuwane ręcznie przy użyciu twardych mioteł, skrobaków i łopat.
  3. Mycie i płukanie. W celu doczyszczenia posadzek kurników należy stosowań myjkę dozującą specjalną dyszą podgrzaną wodę z detergentem pod wysokim ciśnieniem.
  4. Osuszenie. Usunięcie wody zastoinowej (resztkowej)
  5. Dezynfekcja - Poprzez zamgławianie środkami zwalczającymi szkodliwe mikroorganizmy (wirusy, bakterie i grzyby). W celu dezynfekcji pomieszczenia na każde 1000 m3 kubatury pomieszczenia wykorzystywany będzie około 1 dm3 środka dezynfekującego rozprowadzonego w 3 lub 4 dm3 wody (według zaleceń producenta). Roztwór wlewany jest do pojemnika zamgławiacza, który ustawiany jest w pomieszczeniu inwentarskim. Po uruchomieniu kurnik jest zamykany aż do zakończenia pracy urządzenia. Roztwór z urządzenia w postaci gorącej pary jest rozprowadzany w pomieszczeniu.
  6. Końcowe osuszenie (kontumacja – pozostawienie pomieszczeń pustych przez okres minimum 3 dni.

 

Załącznik 2

Odkażanie linii pojenia i podajników paszy zgodnie z instrukcją producenta.

 

Załącznik 3

Postępowanie z obornikiem

  • Wymieniony odpad powstaje w pomieszczeniach inwentarskich. Podstawowy skład obornika stanowi zmieszana ściółka (np. słoma, trociny, pelet) oraz pomiot kurzy.
  • Obornik jest usuwany z pomieszczeń inwentarskich po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym i następnie będzie magazynowany na płycie obornikowej. Obornik przewidziany do zagospodarowania na cele rolnicze, jako nawóz naturalny, będzie przekazywany odbiorcom zewnętrznym zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o nawozach i nawożeniu (Dz.U.2007.147.1033 ze zm.). Natomiast obornik przewidziany do wykorzystania na inne cele niż rolnicze przekazywany będzie jako odpad oznaczony kodem 02 01 06 – odchody zwierzęce.
  • Postać odpadu stała (sucha) ma możliwość pylenia. Należy zwilżyć go w celu zapobiegania pyleniu. W celu ograniczenia uciążliwości odorowych podczas transportu należy stosować plandeki, zamknięte przestrzenie ładunkowe bądź stosować narzut słomy na transportowany obornik.

Postępowanie z padłymi zwierzętami:
Odpady są zagospodarowywane zgodnie z wymaganiami. Na terenie fermy, konfiskaty są magazynowane w specjalnym, chłodzonym i zamykanym kontenerze (konfiskatorze), następnie są przekazywane, na podstawie dokumentu handlowego, podmiotowi posiadającemu uprawnienia do gospodarowania takim materiałem.

 

Postępowanie z odpadami gospodarczo – bytowymi (opakowania po lekach dla zwierząt, dodatkach żywnościowych, pomieszczeniach socjalnych pracowników) Odpady gospodarczo - bytowe zbieramy tak samo jak odpady medyczne i usuwamy z gabinetu umieszczając je w kontenerach na odpady komunalne.

 

Postępowanie z tworzywami sztucznymi
Odpady z tworzyw sztucznych tj. uszkodzone elementy linii pojenia bądź karmienia, etc., mogą powstawać w pomieszczeniach inwentarskich. Powstanie odpadu ma charakter przypadkowy. Odpady są przechowywane w pojemniku lub w big-bagu ustawionym w wydzielonym miejscu budynku gospodarczego i następnie przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

 

Odpady inne – np. zużyte świetlówki, baterie
Kartony ustawione będą w wydzielonym pomieszczeniu budynku gospodarczego. Zużyte świetlówki , baterie oddawane są w punktach zakupu nowych urządzeń bądź przekazywane będą uprawnionym odbiorcom.