Personel sprzątający

 

LISTA KONTROLNA

 

Personel sprzątający – Placówka medyczna

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych zadań i obowiązków

  utrzymywania w czystości powierzchni wewnętrznych (podłogi, ściany, sufity), wyposażenia wnętrz (meble, wykładziny, wyposażenie sanitarne łazienek), opróżnianie pojemników na odpady

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  15 osób, wykształcenie: podstawowe/średnie

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/Personel sprzątający

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest kontakt z krwią?

- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 


x

x

 

 

Opróżnianie pojemników na odpady medyczne.

Kał, mocz

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

zamiatanie, odkurzanie, mycie podłóg, ścian, okien, wycieranie kurzu, usuwanie odpadów, zmiana pościeli na łóżkach oddziałów szpitalnych, mycie łóżek i szafek pacjentów

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

5– 8 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie bezpośrednio (skaleczenie, krew, kał, mocz) i drogą powietrzno-kropelkową/powietrzno-pyłową

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

Prowadzony jest rejestr przypadkowych skaleczeń.

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Sprzątanie przy użyciu szorowarek podłogowych

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

W jaki sposób są gromadzone/usuwane odpady?

Zastosowanie oddzielnych pojemników na odpady medyczne i ogólne. Umowa z firmą zewnętrzną na odbiór odpadów medycznych. Pojemniki do zbierania ostrych przedmiotów specjalnie oznakowane, odporne na przebicie oraz posiadające bezpieczne zamknięcie.

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

 

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i zasypki z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych?

x

 

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

 

x

 

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

x

 

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane/wentylowane mechanicznie?

x

 

 

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

x

 

Istnieje stosowna dokumentacja.

Sterylizacja pomieszczenia – lampy UV

x

 

 

Powierzchnie stołów, ścian i podłogi nieprzepuszczalne dla wody i łatwo zmywalne, umożliwiające ich dezynfekcję

x

 

 

Zlew /umywalka:
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe.

x

 

 

Czy zapewnione jest regularne zwalczanie gryzoni?

x

 

Umowa z zewnętrzną firmą deratyzacyjną.

Czy zapewniona jest segregacja odpadów?

x

 

 

Czy stosowane są pojemniki na odpady ostre?

x

 

 

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy?

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia

x

 

Załącznik 1

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

x

 

Załącznik 2

Szczepienia ochronne.
Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

WZW B – zaszczepieni są wszyscy pracownicy.

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

x

 

 

Czy przestrzegany jest bezwzględny zakaz jedzenia i picia na stanowisku pracy?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Plan higieny

x

 

Załącznik 3

Czy pojemniki na odpady są prawidłowo opróżniane (najpóźniej po zapełnieniu ich do 2/3 pojemności i obowiązkowo po zakończeniu pracy)?

x

 

 

Czy pojemnik na odpady jest myty środkami dezynfekującym zawsze po jego opróżnieniu?

x

 

 

Czy wszyscy pracownicy są informowani o niebezpiecznych właściwościach substancji preparatów chemicznych, których używają?

x

 

 

Czy wszyscy pracownicy są przeszkoleni w zakresie bezpiecznej pracy i prawidłowego obchodzenia się ze stosowanymi do sprzątania substancjami i preparatami chemicznymi?

x

 

 

Czy pracownicy są przeszkoleni ze znajomości oznakowania piktogramów umieszczonych na opakowaniach produktów stosowanych do sprzątania?

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Okulary ochronne

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

 

x