Pracownik zakładu przemysłu mleczarskiego

 

LISTA KONTROLNA

 

Pracownik zakładu przemysłu mleczarskiego

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych zadań i obowiązków

  Praca przy linii produkcyjnej (m.in. ważenie i kontrola jakości produktu) wyrobów mleczarskich, takich jak: mleko spożywcze (UHT, pasteryzowane, mikrofiltrowane), śmietana, masło, sery dojrzewające, topione i twarogowe, napoje mleczne (jogurt, maślanka), mleko w proszku, lody, jak również izolatów białek mlecznych (kazeina, białko serwatkowe); obsługa i mycie maszyn i urządzeń, kontrola procesu produkcji i pakowania, kontrola i nadzór procesu udojowego, dbanie o higienę zwierząt

  Pracownicy produkcji mleka: hodowcy bydła mlecznego, pracownicy hali udojowej (dojarze, oborowi), zootechnicy, inseminatorzy

  Pracownicy przetwórstwa mleka: pracownicy mleczarni (serowarzy, operatorzy solowni, pomocnicy mleczarscy, pracownicy dojrzewalni serów), pracownicy produkcji lodów, pracownicy produkcji mleka skondensowanego i mleka w proszku, pracownicy produkcji białek serwatkowych i kazeiny

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  W zależności od wielkości przedsiębiorstwa: kilku – 2 tys. osób,
  wykształcenie: podstawowe, średnie lub wyższe w zależności od stanowiska

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/Pracownik zakładu przemysłu mleczarskiego

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

 

x

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

Co jest źródłem czynników biologicznych?
Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

 

x

 

 

Bioaerozol, emitowany w trakcie procesu produkcji i zawierający chorobotwórcze mikroorganizmy, oraz kontakt z surowcem odzwierzęcym (surowym mlekiem), czy też z samymi zwierzętami i ich płynami ustrojowymi

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

W trakcie każdej zmiany roboczej (codziennie)

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

W zależności od stanowiska: obsługa procesu udojowego, odbioru mleka, obsługa procesu produkcyjnego, mycie maszyn i urządzeń

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

Długość zmiany roboczej (8 godzin)

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Droga powietrzno-kropelkowa/powietrzno-pyłową, przez krew (skaleczenie), droga pokarmowa (mało prawdopodobna)

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

 

x

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

 

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Proces mycia maszyn, powierzchni, urządzeń za pomocą myjki ciśnieniowej, praca przy obsłudze zwierząt

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

 

x

 

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

x

 

Dane dostępne w piśmiennictwie wskazują, że u osób pracujących przy hodowli bydła mlecznego, występuje większe ryzyko rozwoju chorób nowotworowych układu krwiotwórczego, w tym ostrej białaczki szpikowej (AML, ang. Acute Myeloid Leukemia), zaobserwowano także dodatnią korelację pomiędzy pogłowiem bydła mlecznego zakażonego wirusem BLV, a liczbą zachorowań na ostrą białaczkę limfatyczną (ALL, ang. Acute Lymphoid Leukemia)

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Działania systemowe

Czy zapewniony jest przenośna lub stacjonarna myjka do przemywania oczu?

 

x

 

Czy pracodawca zapewnia dostęp do środków do dezynfekcji rąk?

x

 

 

Czy pracownicy mają możliwość oddzielenia odzieży roboczej i cywilnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

 

Czy na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

x

 

 

Działania techniczne

Czy pomieszczenia są klimatyzowane/wentylowane mechanicznie?

x

 

 

Czy regularnie wymieniane są filtry w instalacji klimatyzacyjnej?

x

 

 

Czy powierzchnie robocze, maszyny i urządzenia są regularnie czyszczone?

x

 

 

Czy powierzchnie robocze, maszyny i urządzenia są regularnie dezynfekowane?

x

 

 

Działania organizacyjne

Oznakowanie obszaru pracy

x

 

 

Dostęp wyłącznie dla osób uprawnionych

x

 

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia.

 

x

 

Plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu.

 

x

 

Określone procedury mycia i dezynfekcji blatów roboczych

 

x

 

Szczepienia ochronne.

Czy jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

Szczepienia zalecane według wskazań Ministerstwa Zdrowia

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

 

x

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Czy przeprowadzany instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

 

x

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

 

x

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x