Zasady postępowania z instalacjami wentylacyjnymi w pomieszczeniach podczas zagrożenia koronawirusem typu SARS-CoV-2

 

W przypadku zagrożenia wirusami, w tym koronawirusem, w zależności od miejsca występowania zalecane jest stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków ochronnych.

  1. Instalacje wentylacji i/lub klimatyzacji powietrza w pomieszczeniach wewnątrz budynków:

a)      Dezynfekcja powierzchni elementów wyposażenia pomieszczeń oraz instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji powietrza chemicznymi preparatami dezynfekującymi zalecanymi w liście N przez The Environmental Protection Agency (EPA).

b)      Dezynfekcja całych pomieszczeń promieniowaniem UVC. Ogólne zasady dezynfekcji promieniowaniem UVC to:

-        czas trwania dezynfekcji co najmniej 30 minut,

-        podczas dezynfekcji w pomieszczeniu nie mogą znajdować się ludzie

-        po zakończeniu dezynfekcji należy odczekać z użytkowaniem pomieszczeń dodatkowo 30 minut

-        promieniowanie UVC nie może być stosowane do dezynfekcji rąk i innych części ciała człowieka.

Szczegóły dezynfekcji promieniowaniem UVC podano w załączniku 2.

c)      Dezynfekcja wewnątrz instalacji wentylacji i/lub klimatyzacji oraz powierzchni filtrów powietrza promieniowaniem UVC.

Uwaga: dezynfekcja promieniowaniem UVC nie nadaje się do filtrów wysokoskutecznych typu EPA, HEPA i ULPA, z powodu ich głębokości i gęstości upakowania materiału filtracyjnego.

d)      Instalacja wentylacji i/lub klimatyzacji powinna zapewniać zadany układ ciśnień w pomieszczeniach bezwzględnie podczas każdego etapu pracy instalacji, bez względu na zanieczyszczenie filtrów powietrza, tryb pracy (pełna lub ograniczona wydajność) oraz inne zakłócenia pracy instalacji.

e)      Minimalna krotność wymian powietrza w pomieszczeniach nie powinna być mniejsza niż 2 h-1, jednak z uwagi na zalecenia WHO sugeruje się co najmniej dwukrotne zwiększenie krotności wymian powietrza w pomieszczeniach, w których występuje zagrożenie wirusami.

f)       Zasadniczymi środkami ochronnymi instalacji wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych są filtry powietrza.

g)      Filtry powietrza powinny być oznaczone i sklasyfikowane zgodnie z normami serii  PN-EN ISO 16890, PN-EN ISO 29463 i PN-EN 1822-1. Ze względu na klasy filtracyjne filtry powietrza dzielimy na: wstępne (Coarse Air Filter), ePM10 w stosunku do cząstek o wymiarach od 0,3 do 10 µm, ePM2,5 w stosunku do cząstek o wymiarach od 0,3 do 2,5 µm, ePM1 w stosunku do cząstek o wymiarach od 0,3 do 1 µm oraz wysokoskuteczne typu EPA (E) - Efficient Particulate Air Filter, HEPA (H) - High Efficient Particulate Air Filter i ULPA (U) - Ultra Low Penetration Air Filter lub odpowiednio klasy od ISO 15E do ISO 75U.

h)      Instalowanie filtrów powietrza jest wymagane we wszystkich przewodach wentylacyjnych doprowadzających powietrze z zewnątrz i powietrza recyrkulacyjnego. Filtry mogą być instalowane szeregowo w głównym ciągu instalacji wentylacyjnej lub poszczególnych przewodach instalacji.

i)       W instalacjach filtry wysokoskuteczne typu EPA, HEPA, ULPA powinny być poprzedzone filtrami wspomagającymi typu ISO Coarse, ISO PM10,ISO PM2.5 lubISO PM1.

j)       Zalecana częstość kontroli czystości poszczególnych elementów instalacji wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych wynosi odpowiednio dla:

-        centrali wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych i/lub jednostek uzdatniających powietrza – 12 miesięcy

-        filtrów powietrza – 6 miesięcy lub zgodnie z zaleceniami producenta

-        przewodów wentylacyjnych – 12 miesięcy

-        elementów/urządzeń końcowych typu anemostaty, kratki wentylacyjne – 12 miesięcy.

k)      Zużyte filtry powietrza stosowane w instalacjach wentylacyjnych i/lub klimatyzacyjnych powinny być usuwane jako „Odpady niebezpieczne” – kod 18 02 02*.

 

  1. Instalacje wentylacji i/lub klimatyzacji powietrza w indywidualnych i zbiorowych środkach transportu

a)      Okresowa dezynfekcja powierzchni elementów doprowadzających powietrza do wnętrza chemicznymi preparatami dezynfekującymi zalecanymi w liście N przez EPA (Załącznik 1).

W przypadku stwierdzenia, że środkiem transportu poruszał się użytkownik u którego potwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2, lub pasażerowie mieli kontakt z osoba zakażoną, wewnętrzne powierzchnie oraz instalacja wentylacji i lub klimatyzacji powinny zostać oczyszczona przy użyciu chemicznego preparatu dezynfekcyjnego zalecanego w liście N przez EPA.

 

dr Małgorzata Gołofit-Szymczak

dr inż. Tomasz Jankowski

dr Przemysław Oberbek

dr inż. Szymon Jakubiak