Pracownik sortowni odpadów

 

LISTA KONTROLNA

 

Pracownik sortowni odpadów – sortownia odpadów komunalnych

 

Określenie obszaru pracy

 1. Opis realizowanych w przedsiębiorstwie zadań

  Pracownik (sortowacz odpadów) obsługuje linię segregacji odpadów komunalnych. Podczas przesuwania się taśmy z odpadami sortuje i wybiera z nich surowce wtórne takie jak: szkło, plastikowe butelki i opakowania, makulaturę, puszki aluminiowe, gabaryty (odpady o większych wymiarach), drewno, wrzucając je do boksów pod kabinę lub do pojemników ustawionych w pobliżu taśmy przenośnika. Pracownik wybiera także z taśmy sortowniczej odpady niebezpieczne takie jak baterie, akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin itp.

  Pracownik transportuje również ręcznie odpady w pojemnikach i przesypuje je z pojemników do kontenerów lub innych większych opakowań do magazynowania odpadów. Pracownik w ramach obowiązków jest oddelegowany stale lub okresowo do doczyszczania metali żelaznych oraz nieżelaznych z zanieczyszczeń tj. tworzyw sztucznych, drewna, tekstyliów w warsztacie demontażu metali oraz na placu przyjęcia odpadów wielkogabarytowych i budowlanych przy użyciu narzędzi ręcznych oraz elektronarzędzi.

  W miarę zaistniałych potrzeb pracownik obsługuje brykieciarkę do styropianu oraz wycinarkę do styropianu w warsztacie demontażu metali. Do jego obowiązków należą także prace związane z myciem i dezynfekcją taśm przenośnika przy użyciu opryskiwacza ręcznego.

 2. Liczba i kwalifikacje osób

  15 osób, wykształcenie: podstawowe/średnie

 3. Czy zatrudnione są kobiety?

  Tak – 9 kobiet

 4. Czy zatrudnieni są młodociani pracownicy?

  Nie

Szkodliwe czynniki biologiczne

 

Jakie szkodliwe czynniki biologiczne mogą występować na stanowisku pracy?

 

Patrz informacje:

 

BioInfo/Analiza ryzyka/czynniki wiodące w wybranych grupach zawodowych/pracownik sortowni odpadów

 

 

 

Informacja o szkodliwych czynnikach biologicznych

Tak

Nie

Uwagi

Czy występują czynniki z 2. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występują czynniki z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą bezpośrednią (skaleczenie)?

x

 

 

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą pokarmową?

x

 

Przy braku zachowania reżimu higieny rąk

Czy występujące czynniki mogą wnikać do organizmu drogą powietrzno-pyłową lub powietrzno-kropelkową?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie alergizujące?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne posiadają działanie toksyczne?

x

 

 

Czy występujące czynniki biologiczne stwarzają szczególne zagrożenie np. dla kobiet w ciąży lub młodocianych?

x

 

 

Informacje o przebiegu prac i wykonywanych czynnościach zawodowych

 Co jest źródłem czynników biologicznych?

- Czy jest potwierdzona obecność pyłu organicznego?

x

 

 

- Czy jest kontakt z krwią?

 

x

 

- Czy jest kontakt z innym materiałem potencjalnie zakaźnym, jakim?

x

 

Igły ze strzykawek

Czy znana jest ilość (objętość), stężenie czynnika biologicznego?

 

x

 

Jak często wykonywane są czynności w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne?

Codziennie

Jakie typowe czynności są wykonywane przez pracownika?

Sortowanie i wybieranie surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych, ręczne transportowanie odpadów w pojemnikach doczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych, mycie i dezynfekcja taśm przenośnika.

Jak długo może trwać narażenie na szkodliwe czynniki biologiczne?

6 – 8 godzin

Jakie są drogi przenoszenia czynników biologicznych w środowisku pracy?

Głównie drogą powietrzno-pyłową, bezpośrednio (skaleczenie) i pokarmową (przy braku zachowania reżimu higieny rąk).

Czy wykonywane są czynności obejmujące wiele etapów manualnych?

x

 

 

Czy jest możliwość skaleczeń?

x

 

Zakłucia (średnio 1-2 w przeciągu pół roku)

Czy wykonywane są czynności generujących powstawanie bioaerozoli?

x

 

Sortowanie, przerzucanie i transport odpadów sprzyja emisji pyłu organicznego – nośnika czynników biologicznych

Czy kiedykolwiek były wykonywane pomiary?

x

 

Wykonano pomiary stężeń pyłu organicznego, nie stwierdzono przekroczenia wartości NDS

Czy występowały zachorowania związane z wykonywaniem czynności w narażeniu na czynniki biologiczne?

 

x

 

Klasyfikacja czynności

Czy wykonywane są czynności zamierzone?

Czy wykonywane są wyłącznie czynności niezamierzone?

Czynności niezamierzone.

Stosowane działania ochronne

Stopień hermetyczności i środki hermetyczności

Czy są stosowane, a jeśli tak, to jakie i czy odpowiadają one wymogom opisanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2005r.?

Stopień hermetyczności 2

Działania systemowe

Czy są dostępne akty prawne regulujące podstawowe działania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie?

x

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 16.06.09 r.; Dz.U. 104, poz. 868.

Czy docierające do zakładu odpady podlegają segregacji "u źródła"?

x

 

Na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów

Działania techniczne

Czy obszar dostarczania odpadów jest konstrukcyjnie oddzielony od innych obszarów pracy?

 

x

 

Czy wszystkie mechaniczne urządzenia rozdzielające i sortujące w hali są dodatkowo osłonięte?

 

x

 

Czy na terenie hali głównej powstają obszary składowania odpadów o długim okresie oczekiwania?

x

 

 

Czy przy wejściu i wyjściu taśmy z kabiny sortowania zastosowano skuteczne uszczelnienie (kurtyny ochronne)?

x

 

 

Czy kabina do sortowania jest oddzielona od innych obszarów pracy (samozamykające się drzwi, uszczelnienie otworów, gdzie wrzucane są odpady)?

x

 

 

Czy w kabinie do sortowania są mechaniczne urządzenia do sortowania?

 

x

 

Czy w kabinie do sortowania są dodatkowe pojemniki zbiorcze?

 

x

 

Czy drogi komunikacyjne/dostęp do kabiny sortowania prowadzą przez obszar dostarczania odpadów?

 

x

 

Czy w kabinie do sortowania są urządzenia wentylacyjne?

x

 

 

Czy w kabinie do sortowania zastosowano laminarny przepływ powietrza 1m nad stanowiskiem pracy?

 

x

 

Czy w kabinie sortowniczej utrzymywana jest wymiana powietrza na poziomie co najmniej 10 [wymian/h]?

x

 

 

Czy jest kontrolowana temperaturę strumienia powietrza?

x

 

 

Czy napowietrzanie w kabinie sortowniczej przebiega również podczas przerw i jest włączane odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem zmiany?

x

 

 

Czy kabiny pojazdów bądź stanowiska sterowania są odpowiednio uszczelnione?

x

 

 

Czy pomieszczenia wewnętrzne maja gładkie powierzchnie stołów, ścian i podłogi, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji?

x

 

 

Działania organizacyjne

Czy w zakładzie istniej szczegółowy plan czyszczenia, w którym dla wszystkich obszarów zakładu ustalone jest, jak często i w jaki sposób prace czyszczenia muszą być wykonywane, jakie środki pomocnicze i ochronne są do dyspozycji oraz kto jest za to odpowiedzialny?

x

 

 

Czy czyszczenie kabin pojazdów i stanowiska sterowania odbywa się codziennie?

x

 

 

Czy instalacja wentylacyjna jest regularnie konserwowana i naprawiana, a filtry wymieniane zgodnie z założonym planem?

x

 

 

Czy poza czyszczeniem środkami chemicznymi prowadzona jest sterylizacja pomieszczeń lampami UV ?

x

 

Tak, ale tylko w kabinach sortowniczych

Czy pracownicy mają do dyspozycji przebieralnie z szafkami do oddzielnego przechowywania odzieży roboczej i odzieży własnej?

x

 

 

Czy pracodawca zapewnia możliwość regularnego czyszczenia i zmiany ubrań ochronnych i roboczych?

x

 

 

Czy pracownicy maja zapewniony dostęp do łazienek i pryszniców?

x

 

 

Czy został wprowadzony plan higieny rąk?

x

 

Załącznik 1

Czy bezpośrednio na stanowisku pracy jest możliwość umycia rąk?

 

x

 

Czy przy zlewie /umywalce są dostępne
- bezdotykowe dozowniki środków do mycia rąk;
- bezdotykowe dozowniki środków dezynfekcyjnych;
- jednorazowe ręczniki papierowe.

x

 

 

Czy zapewniony jest dostęp do przenośnej lub stacjonarnej myjki do przemywania oczu?

x

 

 

Czy profilaktycznie stosowane są mydła i zasypki z dodatkiem środków przeciwgrzybiczych?

x

 

 

Czy pracownicy mają do dyspozycji pomieszczenia, gdzie mogą spędzać przerwy i przechowywać artykuły spożywcze?

x

 

 

Czy jedzenie i picie są dozwolone tylko w pomieszczeniach przewidzianych do tych celów?

x

 

 

Czy obszar pracy jest odpowiednio oznakowany?

x

 

 

Czy w obszarze pracy dostęp mają wyłącznie osoby uprawnione?

x

 

 

Czy istnieje plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek skaleczenia?

x

 

 

Czy w przypadku skaleczenia zapewniona jest odpowiednia profilaktyka poekspozycyjna?

x

 

 

Czy istnieje plan/instrukcja postępowania awaryjnego na wypadek podrażnienia oczu?

x

 

 

Czy pracownicy są poinformowani o możliwości immunizacji?

x

 

 

Czy prowadzona jest kontrola i nadzór nad szczepieniami ochronnymi?

x

 

Tężec i WZW A obowiązkowo, WZW B dla chętnych

Czy jest prowadzona kartoteka badań profilaktycznych?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest okresowy instruktaż dla pracowników z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy przeprowadzany jest instruktaż dla osób niebędących pracownikami a wykonujących prace zlecone na terenie zakładu z zakresu narażenia szkodliwe czynniki biologiczne?

x

 

 

Czy dokonano oznakowania stanowisk pracy znakiem „zagrożenie czynnikiem biologicznym”

x

 

 

Czy prowadzone są rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych z 3. grupy zagrożenia?

x

 

 

Środki ochrony indywidualnej

Czy stosowana jest odzież robocza?

x

 

 

Czy stosowane jest obuwie robocze?

x

 

 

Czy środki ochrony indywidualnej są przechowywane w dobrze oznakowanym miejscu?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona rąk (rękawice)?

x

 

 

Czy zapewniona jest ochrona oczu?

x

 

Gogle

Czy zapewniona jest ochrona układu oddechowego (maski ochronne z wkładem filtrującym)?

x

 

Maska klasy FFP2