Jednostki upoważnione do przeprowadzania pomiarów

 Pomiary szkodliwych czynników mikrobiologicznych, stanowiące kontrolę higieniczną w zakresie oceny czystości mikrobiologicznej powietrza i powierzchni, powinny być wykonywane przez laboratoria, których pracownicy mają niezbędną wiedzę i doświadczenie (najlepiej wieloletnie) w tego rodzaju analizach. Posiadanie przez dane laboratorium akredytacji jest niewątpliwie dodatkowym atutem. Jednak zlecając tego rodzaju pomiary, należy zwracać szczególną uwagę na to, jakimi metodami dokonywane jest pobieranie materiału do badań (np. niektóre dość powszechnie dziś stosowane mierniki wolumetryczne nie zapewniają odpowiednio wysokiej fizycznej sprawności wychwytu cząstek aerozolu bakteryjnego czy grzybowego), czy są one zgodne z zaleceniami stosownych norm, czy ocena wyników jest dokonywana z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących aktów prawnych i propozycji dopuszczalnych stężeń dla badanych szkodliwych czynników biologicznych.

 


 

Zgodnie z artykułem 227 kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywana pracą, w szczególności: przeprowadzać, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych pomiarów oraz udostępniać je pracownikom (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141). 

 

Zgodnie z § 7. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, stosowanie środków zapobiegawczych nie zwalnia pracodawcy od obowiązku: przeprowadzania badań na obecność szkodliwego czynnika biologicznego, tam gdzie jest to konieczne i technicznie wykonalne, z wyłączeniem pierwotnie zamkniętej przestrzeni (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20050810716).

 


 

Zgodnie z § 15.1 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20110330166), badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101380935).  


W przypadku braku wymienionych powyżej laboratoriów akredytowanych do pomiarów szkodliwych czynników biologicznych, pomiary wykonują:

  • laboratoria szkół wyższych, instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk lub instytutów badawczych, które prowadzą pomiary szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy
  • laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  • jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne, które uzyskały certyfikat kompetencji w zakresie wykonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na podstawie przepisów ustawy (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) i dysponujące aparaturą do badań i pomiarów szkodliwych czynników biologicznych, która podlega udokumentowanemu nadzorowi metrologicznemu obejmującemu okresowe wzorcowania lub sprawdzania i konserwację.