PRZYKŁAD NR 1

 

I miejsce w konkursie Dobrych Praktyk  w ramach kampanii informacyjnej 
„Substancje niebezpieczne pod kontrolą”2018-2019 

 

PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI

Temat

Eliminacja substancji / zastępowanie produktów / poprawa bezpieczeństwa / sposoby bezpiecznego postępowania z substancjami i mieszaninami chemicznymi

Tytuł przykładu

„STOP! – zarządzanie substancjami i mieszaninami w Zakładzie produkcyjnym poprzez zmiany technologiczne i procesowe.

Nazwa przedsiębiorstwa

FCA Poland S.A.

INFORMACJE OGÓLNE

FCA Poland S.A. jest producentem samochodów osobowych. Zakład składa się z 3 głównych obszarów produkcyjnych: Spawalnia, Lakiernia, Montaż oraz z obszarów pomocniczych i Wydziału Budowy Tłoczników.
W Zakładzie w Tychach stosowanych jest ok. 360 substancji i ich mieszanin (zwanych dalej „substancjami”). Najwięcej z nich stosuje się na Wydziale Lakierni głównie w procesach kataforezy i fosforanowania, uszczelniania i malowania nadwozi emaliami w różnych kolorach. W Zakładzie prowadzony jest i aktualizowany na bieżąco „Wykaz substancji” uwzględniający min. datę aktualizacji karty charakterystyki, datę opracowania Karty Bezpieczeństwa*, obszar stosowania, piktogramy, zagrożenia itd. *”Karta Bezpieczeństwa Substancji” jest to jednostronicowy dokument opracowany w oparciu o aktualną „Kartę Charakterystyki” (MSDS) i zawierający, w przystępnej i łatwej do zrozumienia dla pracownika formie, najważniejsze informacje o stwarzanych przez substancję zagrożeniach, sposobach bezpiecznego z nią postępowania, wymaganych przy jej stosowaniu ochronach indywidualnych, zasadach udzielania pierwszej pomocy oraz wymaganiach bezpieczeństwa pożarowego i ekologicznego. Karta ta wykorzystywana jest do szkolenia pracowników i umieszczana jest w każdym miejscu, gdzie substancja jest stosowana, tak by w razie potrzeby pracownik mógł po nią sięgnąć w sposób łatwy i szybki.

Zakup i zużycie substancji są monitorowane a substancje kancerogenne podlegają szczególnemu nadzorowi i raportowaniu (za 2018 rok były to: benzyna paliwowa bezołowiowa oraz chromu (VI) tlenek i roztwór 1% fenoloftaleiny stosowane w Laboratorium Zakładowym na Wydziale Lakierni).

Dobra praktyka, zastosowana w Zakładzie FCA Poland przedstawia całkowita eliminację substancji kancerogennej i zastąpienie substancji toksycznej o szkodliwym działaniu min. na rozrodczość.

ZIDENTYFIKOWANY PROBLEM / KWESTIE DO ROZWIĄZANIA

Fenoloftaleina - substancja kancerogenna.

W Laboratorium Zakładowym, na Wydziale Lakierni, do określania pH procesu chemicznego kataforezy używano fenoloftaleiny, która jest substancją zakwalifikowaną jako kancerogenna. Do roku 2015 pracownicy Laboratorium sporządzali 1% roztwór fenoloftaleiny poprzez umieszczenie w kolbie odmierzonego wcześniej 1g płatków fenoloftaleiny, 70 ml etanolu, 30 ml wody demineralizowanej. Składniki należało połączyć poprzez delikatne kołysanie kolby. W roku 2015 zaprzestano sporządzania 1% roztworu z płatków fenoloftaleiny С20Н14O4– GHS08 i rozpoczęto stosowanie gotowego 1% roztworu fenoloftaleiny. Wyeliminowano tym samym kontakt z czystą i najbardziej szkodliwą formą fenoloftaleiny a roztwór 1% fenoloftaleiny był klasyfikowany i oznaczony jako „łatwopalna ciecz i pary”. Zgodnie z kartami bezpieczeństwa produktu zamawianego po 1 czerwca 2017 roztwór 1% fenoloftaleiny, zgodnie z CLP, ponownie był klasyfikowany jako rakotwórczy i znowu podlegał kontroli narażenia pracowników i corocznemu przesyłaniu informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Fenoloftaleina - substancja kancerogenna

ROZWIĄZANIE / INTERWENCJA / PODJĘTE ŚRODKI / CO I JAK ZROBIONO

Fenoloftaleina - substancja kancerogenna 2

Fenoloftaleina - substancja kancerogenna 3

Fenoloftaleina - eliminacja: Celem poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników Laboratorium i eliminacji kontaktu z kancerogennym roztworem 1% fenoloftaleiny przy pomiarze pH analizowano dostępne środki i metody. Wynikiem pracy zespołu była zmiana metody pomiaru. Nowa metoda pomiaru polegała na wyeliminowaniu fenoloftaleiny a zastąpienie jej technicznym rozwiązaniem w postaci pH Metru. Dokonano analizy, zakupiono urządzenie pH Metr model inoLab® pH7110 SET 2 i przeszkolono pod kątem pracy wszystkich pracowników Laboratorium. Urządzenie w sposób automatyczny dokonuje pomiaru pH po umieszczeniu sondy w pojemniku z próbką cieczy a wynik wyświetlany jest na ekranie urządzenia.

OSIĄGNIĘTE WYNIKI / SKUTECZNOŚĆ ŚRODKÓW

Wdrażane rozwiązania jakimi jest eliminacja kontaktu pracowników z substancjami niebezpiecznymi ma przełożenie na tworzenie nowych, bezpiecznych i przyjaznych stanowisk pracy. Działanie takie zwiększają zaangażowanie pracowników, którzy widząc efekty chętniej biorą udział w inicjatywach i pragną mieć wpływ na poprawę bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie ilości odpadów i ścieków niebezpiecznych. Osiągnięte wyniki są prezentowane pracownikom a Ci najbardziej zaangażowani są nagradzani przez Kierownictwo.

CZYNNIKI POWODZENIA

Osiągnięcie sukcesu w obu przypadkach zależne było od współpracy grupy ludzi – kierowników, techników, dostawców oraz wsparciu Najwyższego Kierownictwa Zakładu FCA Poland S.A. W Zakładzie wdrożone są 4 Systemy Zarządzania, w tym System Zarządzania Środowiskiem ISO14001 oraz System Zarządzania Bezpieczeństwem OHSAS 18001. Polityki Systemowe zobowiązują Zakład do systematycznej i ciągłej poprawy, poszukiwania nowych rozwiązań, ciągłej optymalizacji  i modernizacji procesów technologicznych, urządzeń, produktów zmierzających do zmniejszenia szkodliwego wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko, oraz do podnoszenia świadomości i zaangażowania pracowników w proekologiczne i bezpieczne działania.

KOSZTY/KORZYŚCI
(w tym ludzkie, społeczne i ekonomiczne)

Koszt zakupu pH Metru

Korzyścią poza poprawą bezpieczeństwa pracowników
i wyeliminowaniem kontaktu z substancją jest brak odpadów niebezpiecznych związanych z pozostałościami roztworu fenoloftaleiny oraz krótszy czas dokonywania pomiarów i mniejszy błąd pomiarowy.

Pasta per Enviroprime EPIC - Nowy składnik kąpieli kataforetycznej nie wymagał zmian związanych z wyposażeniem (oprzyrządowanie). Rozwiązanie okazało się być bez kosztowe - zastąpienie substancji używanych podczas procesu. Wdrożone rozwiązanie ze względu na właściwości fizykochemiczne pasty wymusza większą dbałość i częstotliwość czyszczeń technicznych co zwiększa koszty jednakże zysk wynikający z wprowadzenie nowej technologii jest zauważalny biorąc pod uwagę zmniejszoną ilość zużytej kąpieli kataforetycznej na nadwozie.