06.09.2021

31 sierpnia 2021r. odbyła się pierwsza organizowana w tematyce bazy CHEMPYŁ konferencja „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”. Dziękujemy za zainteresowanie i tak liczny udział w spotkaniu online. Czekamy na Państwa opinie na temat wydarzenia pod adresem mailowym chempyl@ciop.pl.

Jeśli nie udało się Państwu uczestniczyć w tej konferencji, nadal jest możliwość wysłuchania interesujących Państwa wykładów https://www.youtube.com/watch?v=0YMeXTZgUko  Zapraszamy!

 

23.08.2021

Zachęcamy do zarejestrowania się na konferencję online "Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca" w dniu 31.08.2021 r. poprzez stronę Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle na targach ITM Industry Europe https://bhp.mtp.pl/pl/dla-zwiedzajacych/wazne-informacje/konferencja-niebezpieczne-substancje-chemiczne/

Program znajdziecie Państwo na stronie: www.ciop.pl/chempyl_konferencja

 

20.05.2021

31 sierpnia 2021r. organizujemy w ramach zadania dotyczącego rozwoju bazy CHEMPYŁ konferencję w formule on-line, pn. „Niebezpieczne substancje chemiczne a bezpieczna praca”.


Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy nie tylko do pracodawców i pracowników, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, ale też do higienistów przemysłowych, pracowników wyższych uczelni i instytutów naukowo badawczych, przedstawicieli Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy, pracowników służby medycyny pracy, laboratoriów środowiska pracy oraz wszystkich, którzy są zainteresowani ww. problematyką.


Zagadnienia ujęte w programie konferencji dotyczyć będą m.in.:

 • analizy chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy
 • oceny narażenia i ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych
 • zagadnień z zakresu toksykologii przemysłowej
 • nowych i pojawiających się zagrożeń chemicznych i ich ograniczania w środowisku pracy
 • źródeł informacji nt. zagrożeń chemicznych w środowisku pracy.

Podczas konferencji chcielibyśmy zaprosić Państwa nie tylko do bliższego zapoznania się z możliwościami uzyskiwania potrzebnych informacji, ale też do dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń w zakresie narażenia na substancje chemiczne w środowisku pracy. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w tej Konferencji, ale też zgłaszania własnych doniesień w sesji plakatowej, która odbywać się będzie online przez cały czas trwania Konferencji. Wymiana praktycznych doświadczeń stanowi bowiem nieocenione źródło wiedzy zarówno dla naukowców, jak i praktyków. Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdziecie Państwo na stronach konferencji www.ciop.pl/chempyl_konferencja

 

05.03.2021
Zachęcamy do udziału w BEZPŁATNYCH SZKOLENIACH DLA DALSZYCH UŻYTKOWNIKÓW I DYSTRYBUTORÓW CHEMIKALIÓW. Są to profesjonalne szkolenia on-line z zakresu zarządzania bezpieczeństwem chemicznym w oparciu o przepisy rozporządzeń REACH i CLP.
Platforma e-learningowa ChemSM https://chemsm-hub.eu/training/ zapewnia firmom zajmującym się chemikaliami, głównie dalszym użytkownikom i dystrybutorom chemikaliów, a także organom państwowym, takim jak inspekcja sanitarna i inspekcja pracy, gotowe pakiety szkoleniowe do samodzielnej nauki i szkoleń grupowych w miejscu pracy. Więcej informacji (PDF)

 

01.03.2021
Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 279).
Do załącznika nr 1 do Wykazu czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II „Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” wprowadzono:
7. Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.
8. Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.
Rozporządzenie weszło w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

 

25.02.2021 

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2021 poz. 325).


Jak informowano w Aktualnościach z dnia 14.12.2021 w załączniku 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” do Rozporządzenia wprowadzono zmiany wartości normatywnych dla 6 substancji chemicznych, oraz dodano wartości normatywów higienicznych dla 4 nowych substancji chemicznych nie ujętych dotąd w wykazie. Pewne substancje obowiązuje jednak okres przejściowy. Do dnia 19 maja 2021 r. obowiązuje dotychczasowa wartość NDS (i/lub NDSCh) dla 4-toliloaminy; 3-metylobutan-1-olu; trichlorku fosforylu.


Natomiast wartość NDS spalin emitowanych z silników Diesla – frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3 pozostaje bez zmian do dnia 20 lutego 2023 r., a do dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli. Zachęcamy do zapoznania się z tekstem Rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.

 

 

14.12.2020

 

Na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczono Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

W załączniku 1 „Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” wprowadzone zostaną zmiany wartości normatywne dla 6 substancji chemicznych, tj.

 • Metylobutan-1-ol(alkohol izoamylowy) [123-51-3]
 • Naftyloamina [91-59-8] i jej sole – w przeliczeniu na 2-naftyloaminę
 • Pentan-1-ol [71-41-0] i jego izomery: Pentan-2-ol [6032-29-7] Pentan-3-ol [584-02-1] 2-Metylobutan-l-ol [137-32-6] 2-Metylobutan-2-ol [76-85-4] 3-Metylobutan-2-ol [598-75-4] 2,2-Dimetylopropan-l-ol [75-84-3]
 • Spaliny silników Diesla [-]– mierzone jako węgiel elementarny
 • Toliloamina (4-aminotoluen) [106-49-0]
 • Trichlorek fosforylu [10025-87-3]

Ponadto, dodane zostaną wartości normatywów higienicznych dla 4 nowych substancji chemicznych nie ujętych dotąd w wykazie, tj.

 • Chloro-2-toliloamina [95-69-2] i jej chlorowodorek [3165-93-3] (w przeliczeniu na 4-chloro-2-toliloaminę) – frakcja wdychalna
 • Doksorubicyna [23214-92-8] i chlorowodorek doksorubicyny [25136-40-9]– frakcja wdychalna
 • Furan [110-00-9]
 • Kwas nitrylotrioctowy [139-13-9] i jego sole – frakcja wdychalna

10.12.2020

 

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy zakłada wprowadzenie do załącznika nr 1 do Wykazu czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, w części II „Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”:

 • Pkt 7 - Prace związane z narażeniem przez skórę na działanie olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika
 • Pkt 8 - Prace związane z narażeniem na spaliny emitowane z silników Diesla.

Wprowadzone zmiany wynikają z wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.1.2019, s. 112, termin transpozycji przed 21.02.2021 r.).

Zachęcamy do zapoznania się z projektem rozporządzenia. https://legislacja.gov.pl/projekt/12340203/katalog/12736973#12736973

 

23.06.2020

Frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej

Wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) dla frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej na poziomie 0,1 mg/m3 została uregulowana rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.06.2018 r. w sprawie NDS i NDN (Dz. U. 2018 poz. 1286) w 2018 r. Na początku 2020 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. 2020 poz. 197), które wdrożyło do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy, wprowadzając do załącznika nr 1 pkt 6: „Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą  w trakcie pracy”. Takie sformułowanie wzbudziło wśród pracodawców i laboratoriów pomiarowych wiele problemów i pytań kierowanych zarówno do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, jak i Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


W celu wyjaśnienia problemów związanych z oceną narażenia zawodowego na frakcję respirabilną krystalicznej krzemionki proponujemy zapoznać się z prezentacją nt.: Pomiary podczas prac w narażeniu na frakcję respirabilną krzemionki krystalicznej powstającą  w procesie pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawnych  przedstawioną na 95. Posiedzeniu Międzyresortowej Komisji ds. NDS  i NDN Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy w dniu 23 czerwca 2020 r.

 

10.02.2020

UWAGA zmiany w Wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
7 lutego 2020 r. ukazało się ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 197)

W wykazie czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. (poz. 197)), w punkcie II. Procesy technologiczne, w których dochodzi do uwalniania substancji chemicznych, ich mieszanin lub czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym
zmieniono
5. Prace związane z narażeniem na pył drewna twardego
na  
5. Prace związane z narażeniem na pyły drewna.
dodano również
6. Prace związane z narażeniem na krzemionkę krystaliczną – frakcję respirabilną powstającą w trakcie pracy.

Rozporządzenie to wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87).   
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia (21 lutego 2020).

 

4.02.2020

Światowy Dzień Walki z Rakiem 2020: wspólne działania na rzecz miejsc pracy wolnych od raka.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem na temat nowotworów pochodzenia zawodowego na stronach EU- OSHA, które stanowią nadal największe wyzwanie w dziedzinie ochrony zdrowia w miejscu pracy w Europie.

 

22.01.2020

Od dnia 17 stycznia 2020 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz . U. z 2020 r., poz. 61).

 

Rozporządzenie to wprowadza:

 1. zweryfikowane wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 11 substancji chemicznych (załącznik nr 1) dla:
  • buta-1,3-dienu [106-99-0] (Carc. 1A, Muta.1B)
  • chloroetenu (chlorku winylu) [75-01-4] (Carc. 1A)
  • 1,2-dichloroetanu (dichlorku etylenu) [107-06-2] (Carc. 1B)
  • 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny [101-14-4] (Carc. 1B)
  • 1,2-epoksypropanu [75-56-9] (Carc. 1B, Muta.1B)
  • fenylohydrazyny [100-63-0] i jej soli – w przeliczeniu na fenylohydrazynę, chlorowodorku fenylohydrazyny [59-88-1], [27140-08-5], siarczanu(VI) fenylohydrazyny [52033-74-6] (Carc. 1B)
  • kadmu [7440-43-9] i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Cd: – frakcja wdychalna (kadm Carc 1B, poszczególne związki kadmu Carc. 1A lub 1B - zgodnie z klasyfikacją wg rozporządzenia CLP)
  • pyłów drewna [-] – frakcja wdychalna*
  • 2-toliloaminy (o-toluidyny) [95-53-4] (Carc. 1B)
  • trimetyloaminy [75-50-3]
  • związków chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) [-] (Carc. 1A lub 1B - zgodnie z klasyfikacją z poszczególnychzwiązków chromu(VI) wg rozporządzenia CLP)
  * Informacja dotycząca rakotwórczego działania prac związanych z narażeniem na pył drewna jest umieszczona w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (DZ . U. z 2015, poz. 1090).

   

  Wprowadzenie tych zmian było konieczne w związku z koniecznością wdrożenia przez wszystkie państwa UE postanowień 3 dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE):
  • 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87)
  • 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112)
  • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WEw sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23).
  Dla następujących substancji wprowadzono dodatkowe określenia zgodne z ww. dyrektywami bez zmiany wartości NDS/NDSCh:
  • arsen i jego związki nieorganiczne - dodano zapis "frakcja wdychalna",
  • benzo[a]piren - dodano zapis "skóra"
  • beryl i jego związki nieorganiczne - dodano zapis "frakcja wdychalna" oraz odnośnik "21) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy"
  • dibenzo[a,h]antracen - dodano zapis "skóra"
  • formaldehyd - dodano odnośnik 22)"Substancja może mieć działanie uczulające na skórę"
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - dodano zapis "skóra"
 2. Nowe wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń dla 10 substancji chemicznych (załącznik nr 1):
  • chinoliny [91-22-5] (Carc. 1B)
  • cisplatyny [15663-27-1]
  • N-hydroksymocznika – frakcja wdychalna [127-07-1]
  • bromian(V) potasu – frakcja wdychalna [7758-01-2] (Carc. 1B)
  • 3,3'-dimetylobenzydyny [119-93-7] i jej sole – frakcja wdychalna, di chlorowodorku 3,3'-dimetylobenzydyny [612-82-2] (Carc. 1B)
  • fenoloftaleiny [77-09-8] (Carc. 1B)
  • etopozydu – frakcja wdychalna [33419-42-0]
  • fluorouracylu – frakcja wdychalna [51-21-8]
  • 2-nitroanizolu [91-23-6] (Carc. 1B)
  • N-nitrozodimetyloaminy [62-75-9] (Carc. 1B).