METODY OZNACZANIA CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH W ŚRODOWISKU PRACY

OPUBLIKOWANE W KWARTALNIKU PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY

W LATACH 2012 - 2021

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2021 r.

Numer 4 (110)

Akrylonitryl. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Arsen i jego związki nieorganiczne. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Jolanta Surgiewicz

Bicyklo[4.4.0]dekan. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Nikiel i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Paweł Wasilewski

Związki manganu, niklu i żelaza. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy/ Compounds of anganese, nickel and iron. Determination in workplace air
Joanna Kowalska, Jolanta Surgiewicz

 

Numer 3 (109)

4-Chloro-2-toliloamina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną. Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

Nadtlenek wodoru. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną. Wioletta Mysur, Nadia Kucharska, Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

Trietyloamina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska

 

Numer 2 (108)

Furan Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej. Małgorzata Kucharska, Anna Pisarska , Jakub Smuga, Wiktor Wesołowski

Rozpuszczalne związki wolframu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Paweł Wasilewski

 

Numer 1 (107)

Benzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy / Benzidine. Determination in workplace air Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Dinitrotoluen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska, Dorota Kondej

Żelazowanad. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Jolanta Surgiewicz

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2020 r.

Numer 4 (106)

Spaliny emitowane z silników Diesla, mierzone jako węgiel elementarny. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Joanna Kowalska

 

Numer 3 (105)

Chinolina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej. Joanna Kowalska

Fenylohydrazyna. Metoda oznaczania na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Marek Zieliński, Marzena Bonczarowska, Ewa Twardowska

Tlenek wapnia. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Jolanta Surgiewicz

 

Numer 1 (103)

2-Nitroanizol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Propan-2-ol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2019 r.

Numer 3 (101)

2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioksyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas  Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Małgorzata Kucharska

 

Numer 2 (100)

Dichlorek cynku. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  Jolanta Surgiewicz

3,3’-Dimetoksybenzydyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  Joanna Kowalska, Anna Jeżewska

Ftalan dimetylu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  Agnieszka Woźnica

 

Numer 1 (99)

But-2-enal. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Chlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Etylenodiamina. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną - Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Marzena Bonczarowska

Heksachlorobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy  - Joanna Kowalska

Hydrazyna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Marzena Bonczarowska, Patryk Piątek, Sławomir Brzeźnicki

Pentachlorofenol. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska

Pentan-1-ol i pozostałe izomery pentanolu. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną GC-FID - Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Małgorzata Kucharska

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy z 2018 r.

Numer 4 (98)

Srebro – związki rozpuszczalne. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Jolanta Surgiewicz

 

Numer 3 (97)

Fenoloftaleina – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Marzena Bonczarowska, Karolina Mikołajewska, Sławomir Brzeźnicki

Związki chromu(VI) – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem  chromatografii jonowej - Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak

 

Numer 2 (96)

Chloroeten. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - Marek Zieliński, Ewa Twardowska, Małgorzata Kucharska

Chlorowodorek doksorubicyny. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak

1,2-Dichloroetan. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Agnieszka Woźnica

Docetaksel. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej - Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak

Etopozyd – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Marzena Bonczarowska, Karolina Mikołajewska, Sławomir Brzeźnicki

 

Numer 1 (95)

Buta-1,3-dien. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy – Joanna Kowalska

Nitrobenzen. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy –  Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

2-Toliloamina. Metoda oznaczania w powietrzu  na stanowiskach pracy – Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

 

  • PODSTAWY I METODY OCENY ŚRODOWISKA PRACY 2017 r.

Numer 4 (94)

Itr i jego związki Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Jolanta Surgiewicz

 

Numer 3 (93)

Cyklofosfamid Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

2,2-Bis(4-hydroksyfenylo)propan – frakcja wdychalna. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy - Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

Wodorek litu Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - Jolanta Surgiewicz

 

Numer 2 (92)

1,2-Dimetoksyetan.  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - Małgorzata Kucharska , Wiktor Wesołowski   

2-Etyloheksan-1-ol Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy - Anna Jeżewska

2,2’-Oksydietanol Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy - Anna Jeżewska

Propano-1,2-diol.  Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas - Wiktor Wesołowski,  Małgorzata Kucharska 

 

Numer 1 (91)

Bezwodnik maleinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – Agnieszka Woźnica

Ftalan dietylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – Agnieszka Woźnica

Kwas adypinowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – Elżbieta Dobrzyńska

Octan n-butylu i jego izomery – octan izobutylu i octan sec-butylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy – Joanna Kowalska

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016 r.

Numer 3 (89)

Ołów i jego związki nieorganiczne – metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy Jolanta Surgiewicz

Rakotwórcze wielopierścieniowe substancje organiczne  występujące we frakcji cząstek drobnych – metoda oznaczania. Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak

 

Numer 2 (88)

Cyna i jej związki nieorganiczne. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Jolanta Surgiewicz

Eter oktabromodifenylowy – mieszanina izomerów. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski

Tellur i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Jolanta Surgiewicz

 

Numer 1 (87)

Akrylamid. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska

N,N-bis(2-Aminoetylo)- etylenodiamina Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Joanna Kowalska

Bezwodnik ftalowy Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Agnieszka Woźnica

Cisplatyna Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak, Sylwia Krzemińska

N,N-Dimetyloacetamid Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Agata Wziątek, Dominika Adamus, Sławomir Brzeźnicki

Ftalan dibutylu Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Agnieszka Woźnica

Metotreksat Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska, Karolina Mikołajewska

2-Metylo-4,6-dinitrofenol Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska

Toluilenodiizocyjanian Oznaczanie izomerów toluilenodiizocyjanianu metodą wysokosprawnej chromatografii i cieczowej. Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2015 r.

Numer 4 (86)

Tetrahydrofuran. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej. Anna Jeżewska

 

Numer 3 (85)

Dimetyloamina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografi i cieczowej. Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki

Kwas nadoctowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Joanna Kowalska, Agnieszka Woźnica

Tal i jego związki. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Jolanta Surgiewicz

 

Numer 2 (84)

Akrylan etylu. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Marzena Bonczarowska, Agata Wziątek, Sławomir Brzeźnicki

Dichlorobenzen. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Agata Wziątek, Katarzyna Janoszka, Sławomir Brzeźnicki

Eter tert-butylowo-etylowy. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą kapilarnej chromatografii gazowej z detekcją mas. Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska

 

Numer 1 (83)

Tiuram. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Elżbieta Dobrzyńska, Agnieszka Woźnica

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014 r.

Numer 4 (82)

Bezwodnik octowy. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Agnieszka Woźnica, Joanna Kowalska,

4-Chloro-3-metylofenol. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska

 

Numer 3 (81)

Hydrochinon. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy. Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Fluorki. Metoda oznaczania fluorków we frakcji wdychalnej i respirabilnej aerozoli w środowisku pracy z zastosowaniem chromatografii jonowej. Małgorzata Szewczyńska, Emilia Pągowska, Małgorzata Pośniak, Krystyna Pyrzyńska

Metanol. Chromatograficzne oznaczanie w powietrzu środowiska pracy. Anna Jeżewska, Agnieszka Woźnica

Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), bezpośrednio na filtrach. Aleksandra Maciejewska, Małgorzata Król

 

Numer 2 (80)

1,1-Dichloroeten. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej. Agnieszka Woźnica

 

Numer 1 (79)

Akrylan 2-etyloheksylu. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Agata Wziątek, Katarzyna Janoszka, Jan Gromiec

Cyklopentan. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas. Małgorzata Kucharska, Wiktor Wesołowski, Jan Gromiec

3,4-Dichloroanilina. Chromatograficzne oznaczanie. Anna Jeżewska

Difenyloamina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki, Jan Gromiec

Metoksyanilina. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Marzena Bonczarowska, Sławomir Brzeźnicki, Jan Gromiec

Molibden i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Ewa Gawęda

Selen i jego związki. Metoda oznaczania w powietrzu na stanowiskach pracy. Ewa Gawęda

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2013 r.

Numer 4 (78)

Sól sodowa warfaryny. Oznaczanie w powietrzu środowiska pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.  Małgorzata Pośniak, Małgorzata Szewczyńska,

Triazotan(V)-propano-1,2,3-triylu. Zastosowanie chromatografii gazowej z detektorem wychwytu elektronów w analizie próbek powietrza. Joanna Kowalska

 

Numer 2 (76)

Nitropropan. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowe. Anna Jeżewska

 

Numer 1 (75)

Chromatograficzna metoda oznaczania 4,4’-tiobis(6-tert-butylo-3-metylofenolu) w powietrzu środowiska pracy. Anna Jeżewska

Chromatograficzne oznaczanie tetrametylosukcynonitrylu w powietrzu na stanowiskach pracy. Agnieszka Woźnica

Metoda oznaczania tlenków żelaza na stanowisku pracy. Jolanta Surgiewicz

Oznaczanie bromoetanu w powietrzu środowiska pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometrii mas. Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec

Oznaczanie 3,7-dimetylookta-2,6-dienalu w powietrzu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Anna Jeżewska

Oznaczanie kwasu akrylowego w powietrzu  środowiska pracy metodą  wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska, Jan Gromiec

Zastosowanie chromatografii gazowej  z detektorem wychwytu elektronów  w analizie heksachlorocyklopentadienu w próbkach powietrza. Joanna Kowalska

Znowelizowana metoda oznaczania chlorowodoru w powietrzu na stanowiskach pracy. Ewa Gawęda

Znowelizowana metoda oznaczania dekatlenku tetrafosforu w powietrzu na stanowiskach pracy. Ewa Gawęda

Znowelizowana metoda oznaczania pentachlorku fosforu w powietrzu na stanowiskach pracy. Ewa Gawęda

 

  • Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012 r.

Numer 4(74)

Respirabilna krystaliczna krzemionka: kwarc i krystobalit. Oznaczanie w powietrzu na stanowiskach pracy metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR), w pastylkach z KBr. Aleksandra Maciejewska

Numer 1 (71)

Bezwodnik trimelitowy – metoda oznaczania.  Anna Jeżewska

Butan-2-on – metoda oznaczania.  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec

Cykloheksanon – metoda oznaczania.  Wiktor Wesołowski, Małgorzata Kucharska, Jan Gromiec

2-(Dietyloamino)etanol – metoda oznaczania. Joanna Kowalska

Fenylohydrazyna – metody oznaczania. Sławomir Brzeźnicki, Marzena Bonczarowska, Jan Gromiec

Kwas siarkowy(VI) – frakcja torakalna – metoda oznaczania. Małgorzata Pośniak, Beata Pestka-Pędziwiatr

Kwas trichlorooctowy – metoda oznaczania. Anna Jeżewska

Mangan i jego związki – metoda oznaczania. Jolanta Surgiewicz

Nitroetan – metoda oznaczania. Agnieszka Woźnica, Anna Jeżewska

Srebro i jego związki nierozpuszczalne – metoda oznaczania. Ewa Gawęda

Tlenek wapnia – metoda oznaczania. Jolanta Surgiewicz

Trichlorek fosforu – metoda oznaczania. Ewa Gawęda