Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wraz ze zmianami

 

Dotychczas obowiązujące Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1348)

OBOWIĄZUJE od 21 sierpnia 2018 r.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286) wraz ze zmianami (Dz.U. 2020 poz.61)

Lp.
Dotychczasowa nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia
Lp.
Nazwa czynnika szkodliwego dla zdrowia
Najwyższe dopuszczalne stężenie mg/m3
Liczba włókien w cm3
1.
Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę powyżej 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]
a) frakcja wdychalna 1)
b) frakcja respirabilna 2)
 
 
 
315
 
UWAGA!
obowiązuje wartość NDS krzemionki krystalicznej –
Kwarc [14808-60-7]
Krystobalit [14464-46-1]
– frakcja respirabilna 6)
 
 
 
 
 
 
0,1
 
 
 
 
 
 
-
2.
Pyły zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę od 2% do 50% [14808-60-7], [14464-46-1], [15468-32-3]
a) frakcja wdychalna 1)
b) frakcja respirabilna 2)
3.
Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej):
 • aktynolit [77536-66-4]
 • antofilit [77536-67-5]
 • chryzotyl [12001-29-5]
 • grueneryt (amozyt) [12172-73-5]
 • krokidolit [12001-28-4]
 • tremolit [77536-68-6]
a) frakcja wdychalna 1)
b) włókna respirabilne 3)
32
Azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej):
- aktynolit [77536-66-4]
- antofilit [77536-67-5]
- chryzotyl [12001-29-5; 132207-32-0]
- amozyt [12172-73-5]
- krokidolit [12001-28-4]
- tremolit [77536-68-6]
- włókna respirabilne 8)
 
 
 
 
 
 
 
  
-
 
 
 
 
 
 
 
 
0,1
4.
Pyły grafitu  [7782-42-5], [7440-44-0]
a) pyły grafitu naturalnego
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
b) pyły grafitu syntetycznego
 • frakcja wdychalna 1)
265
Grafit naturalny [7782-42-5]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6)
Grafit syntetyczny [7440-44-0]
- frakcja wdychalna 4)
 
4
1
 
 
6
 
-
-
 
 
-
5.
Inne nietrujące pyły przemysłowe – w tym zawierające wolną (krystaliczną) krzemionkę poniżej 2% [-]
 • frakcja wdychalna 1)
456
Pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność [-]
- frakcja wdychalna 4),7)
 
 
10
 
6.
Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego [-]
a) zawierające 10% lub więcej wolnej krzemionki
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
b) zawierające poniżej 10% wolnej krzemionki
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
457
Pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki [-]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6)
 
 
 
 
4
2
 
 
 
 
-
-
7.
Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest) [14807-96-6]
a) talk niezawierający włókien mineralnych (w tym azbestu):
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
b) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest):
 • frakcja wdychalna 1)
 • włókna respirabilne 3)
478
Talk [14807-96-6]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6),18)
 
4
1
 
-
-
 
8.
Pyły sztucznych włókien mineralnych [-]:
a) pyły sztucznych włókien mineralnych, z wyjątkiem włókien ceramicznych
 • frakcja wdychalna 1)
 • włókna respirabilne 3)

b) pyły włókien ceramicznych*

 • frakcja wdychalna 1)
 • włókna respirabilne 3)
c) pyły włókien ceramicznych w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi
 • frakcja wdychalna 1)
 • włókna respirabilne 3)
476
 
 
 
 
 
419
Sztuczne włókna mineralne z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych
- włókna respirabilne 8) [-]
 
Ogniotrwałe włókna ceramiczne 14) [-]
 
Ogniotrwałe włókna ceramiczne w mieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi 14) [-]
 
 
 
 -
 
 
-
 
 
 
-
 
 
1
 
 
0,3
 
 
 
0,3
9.
Pyły cementów portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]
a) frakcja wdychalna 1)
b) frakcja respirabilna 2)
79
Cement portlandzki [65997-15-1]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6),7)
 
6
2
 
-
-
10.
Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%  [-]
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
27
Apatyty i fosforyty [-]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6),7)
 
 
6
2
 
-
-
 
Pyły apatytów i fosforytów zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 2%
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
11.
Pyły sadzy technicznej 4)  [1333-86-4]
 • frakcja wdychalna 1)
461
Sadza techniczna [1333-86-4]
- frakcja wdychalna 4)
 
 4
 
-
12.
Pyły węgla kamiennego i brunatnego [-]
a) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 50%
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
b) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę powyżej 10% do 50%
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
c) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę od 2% do 10%
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
d) zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2%
 • frakcja wdychalna 1)
538
Węgiel (kamienny, brunatny):
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6),7)
 
 10
2
 
 -
-
13.
Pyły drewna [-]
a) pyły drewna, z wyjątkiem pyłów buku i dębu
 • frakcja wdychalna 1)
b) pyły drewna buku i dębu
 • frakcja wdychalna 1),5)
454
Pyły drewna 17) [-]
- frakcja wdychalna 4)
 
Uwaga:
Od dnia 18 stycznia 2023 r.
 
3
 
 
2
 
-
 
 
-
14.
Pyły krzemionek bezpostaciowych i syntetycznych:
a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana [61790-53-2]
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana 6) [68855-54-9]
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel)  [112926-00-8]
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) [60676-86-0]
 • frakcja wdychalna 1)
 • frakcja respirabilna 2)
314
Krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
a) ziemia okrzemkowa (diatomit) niekalcynowana [61790 53-2]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6)
b) ziemia okrzemkowa (diatomit) kalcynowana [68855 54-9]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6)
c) krzemionka bezpostaciowa syntetyczna (strącona i żel) [112926-00-8]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6)
d) krzemionka stopiona (szkło kwarcowe) [60676-86-0]
- frakcja wdychalna 4)
- frakcja respirabilna 6)
 
 
 
 
10
2
 
 
2
1
 
 
 
 
10
2
 
 
2
1
 
 
 
 
-
-
 
 
-
-
 
 
 
 
-
-
 
 
-
-
15.
Pyły węglika krzemu niewłóknistego o zawartości wolnej krystalicznej krzemionki poniżej 2% [409-20-2]
 • frakcja wdychalna 1)
541
Węglik krzemu, niewłóknisty [409-21-2]
- frakcja wdychalna 4),7)
 
 
10
 
 
-
16.
Pyły gipsu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu [7778-18-9]
 • frakcja wdychalna 1)
466
Siarczan(VI) wapnia (gips) [7778-18-9]
- frakcja wdychalna 4),7)
 
 
10
 
 
-
17.
Pyły dolomitu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu [-]
 • frakcja wdychalna 1)
539
Węglan magnezu wapnia (dolomit) [16389-88-1]
- frakcja wdychalna 4),7)
 
 
10
 
 
-
18.
Pyły kaolinu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu [1332-58-7]
 • frakcja wdychalna 1)
305
Kaolin [1332-58-7]
- frakcja wdychalna 4),7)

 

10
 
-
19.
Pyły ditlenku tytanu zawierające wolną krystaliczną krzemionkę poniżej 2% i niezawierające azbestu [13463-67-7]
 • frakcja wdychalna 1)
198
Ditlenek tytanu [13463-67-7]
- frakcja wdychalna 4),7)
 
10
 
-
   
455
Pyły mąki [-]
- frakcja wdychalna 4)
 
2
 
-

4) Frakcja wdychalna – frakcja aerozolu wnikająca przez nos i usta, która po zdeponowaniu w drogach oddechowych stwarza zagrożenie dla zdrowia, określona zgodnie z normą PN-EN 481.
6) Frakcja respirabilna – frakcja aerozolu wnikająca do dróg oddechowych, która stwarza zagrożenie dla zdrowia po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej, określona zgodnie z normą PN-EN 481.
7) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń frakcji respirabilnej krzemionki krystalicznej.
8) Włókna respirabilne – włókna o długości powyżej 5 μm, o maksymalnej średnicy poniżej 3 μm i o stosunku długości do średnicy > 3.
14) Ogniotrwałe włókna ceramiczne, które są czynnikami rakotwórczymi kategorii 1.B w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1117), których średnia geometryczna średnica włókien ważona długością pomniejszona o dwa standardowe błędy geometryczne jest mniejsza niż 6 μm
17) Wartość NDS dotyczy wszystkich rodzajów pyłów drewna. Substancja rakotwórcza kategorii 1 zgodnie z klasyfikacją
Międzynarodowej Organizacji Badań nad Rakiem, IARC (Monografia IARC t. 100C, 2012).
18) Obowiązuje jednoczesne oznaczanie stężeń włókien respirabilnych azbestu.