Zgodnie z zaleceniami Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie pomiarów stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy substancji chemicznych i pyłów, dla których są ustalone wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w środowisku pracy.

Zasady prowadzenia pomiarów i interpretacji wyników są podane w PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników oraz PN-EN 689:2002 Powietrze na stanowiskach pracy. Wytyczne oceny narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez porównanie z wartościami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.