Ocena zgodności warunków z NDS

Podczas przeprowadzenia pomiarów z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej, wskaźnikiem narażenia jest średnie stężenie ważone (Cw), natomiast w pomiarach stacjonarnych: górna i dolna granica przedziału ufności dla średniej rzeczywistej (GG i DG) lub górna i dolna granica przedziału ufności dla średniego stężenia ważonego (GGw lub DGw).  

Warunki pracy uznaje się za bezpieczne, jeżeli obliczone wartości wskaźników narażenia Cw, GG lub GGw nie przekraczają wartości NDS.

Warunki pracy uznaje się za szkodliwe, jeżeli obliczone wartości wskaźników narażenia Cw, DG lub DGw są większe od wartości NDS.

Warunki pracy uznaje się za dopuszczalne, jeżeli wartość NDS znajduje się w przedziale ufności dla średniej, określonym DG i GG. Uzyskane dane nie są wystarczające do jednoznacznego potwierdzenia lub wykluczenia
z określonym prawdopodobieństwem zgodności warunków pracy z wartościami NDS.

UWAGA!
Do podjęcia ostatecznej decyzji jest niezbędne przeprowadzanie w ciągu 30 dni dodatkowych pomiarów na dwóch dowolnie wybranych zmianach roboczych, z pobraniem co najmniej 5 próbek powietrza na każdej z nich. Wyniki tych pomiarów rozpatruje się łącznie z poprzednimi wynikami:

  • jeżeli stężenia w ponad 50 % próbek są większe od wartości NDS, warunki pracy należy uznać za szkodliwe,
  • jeżeli wyniki oznaczeń ponad 50 % próbek są mniejsze od wartości NDS, warunki pracy można uznać za bezpieczne.

PN-Z-04008-7:2002 Ochrona czystości powietrza. Pobieranie próbek. Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy

PN-Z-04008-7:2002/Az1:2004 Ochrona czystości powietrza -- Pobieranie próbek -- Zasady pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i interpretacji wyników

PN-EN 689+AC:2019-06 Narażenie na stanowiskach pracy -- Pomiary narażenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne -- Strategia badania zgodności z wartościami dopuszczalnymi