Zbiór obowiązujących aktów prawnych krajowych i UE dotyczących substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy.

Wszystkie podmioty zaangażowane w zarządzanie ryzykiem związanym z występowaniem substancji niebezpiecznych w środowisku pracy powinny znać i stosować w praktyce przepisy prawne regulujące produkcję, przetwarzanie, stosowanie i unieszkodliwianie tych substancji. Należy pamiętać, że to pracodawca ponosi odpowiedzialność prawną za zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.