Normy z zakresu ochrony czystości powietrza

 

Nowo ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny normy z zakresu ochrony czystości powietrza – 2023 r.

PN-Z-04551:2023-10 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie rozpuszczalnych związków wolframu na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

 

PN-Z-04554:2023-10 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie N-metyloformamidu na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną

 

PN-Z-04555:2023-10 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie fluorouracylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną lub sprzężonej z tandemowym spektrometrem mas

 

PN-Z-04553:2023-08 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1-etylo-2-pirolidonu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas lub z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04552:2023-07 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-metoksypropan-1-olu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas lub z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04550:2023-07 Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie kadmu i jego związków nieorganicznych na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z kuwetą grafitową

 

PN-Z-04442:2023-05 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie tlenku wapnia na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04549:2023-05 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie żelazowanadu na stanowiskach pracy metodą płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

 

PN-Z-04544:2023-03 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 1-naftyloaminy i jej soli na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną

 

PN-Z-04545:2023-03 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie furanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej ze spektrometrią mas

 

PN-Z-04546:2023-03 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie trietyloaminy na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

 

PN-Z-04548:2023-03 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie nadtlenku wodoru na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

 

PN-Z-04547:2023-04 Ochrona czystości powietrza — Oznaczanie 4-chloro-2-toliloaminy i jej chlorowodorku na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną