Na wynik pomiaru stężenia substancji chemicznej składa się nie tylko ilość substancji, oznaczona w próbce lecz również objętość powietrza, w jakiej tę substancję oznaczono. Dlatego bardzo istotny jest prawidłowy pomiar objętości lub strumienia objętości przy pobieraniu próbki powietrza. Przy wykonywaniu wzorcowania (kalibracji) i stosowaniu przyrządów do pobierania próbek powietrza należy przestrzegać następujących zasad:

  • używać wyłącznie wzorcowanych przyrządów pomiarowych, zwracając szczególną uwagę na podane w instrukcjach szczegóły dotyczące ich stosowania lub charakterystyki;
  • wszystkie przyrządy pomiarowe powinny być okresowo wzorcowane lub sprawdzane w celu zapewnienia spójności pomiarowej;
  • wykonywać wzorcowanie (kalibrację), każdego nowego przyrządu, przyrządu po naprawie, po wykonaniu pomiarów i zawsze wtedy, gdy pojawią się wątpliwości co do jego dokładności;
  • przy wykonywaniu wzorcowania (kalibracji) należy zapewnić wystarczającą liczbę danych, dla danego parametru. Każdy punkt krzywej kalibracji powinien być powtórzony co najmniej 3-krotnie, dla statystycznej oceny błędu;
  • przebieg użytkowania przyrządu w terenie oraz wszystkie dane dotyczące wzorcowania wraz z opisem procedur, datą wykonania i nazwiskiem operatora należy umieścić w metryczce przyrządu.