CHEMPYŁ

 

Naszym celem jest dostarczenie Państwu użytecznego narzędzia, wspomagającego zadania związane z oceną narażenia i ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych na stanowiskach pracy, w postaci internetowej bazy CHEMPYŁ.

W bazie tej znajdziecie Państwo zbiór definicji i podstaw prawnych związanych z występowaniem/stosowaniem substancji chemicznych i pyłów w środowisku pracy, takich jak wykazy obowiązujących rozporządzeń, norm, zaleceń i przepisów zarówno krajowych, jak i Unii Europejskiej.


Chcąc ułatwić Państwu dostęp do informacji niezbędnych do pełnej identyfikacji i oceny występujących w zakładzie niebezpiecznych czynników chemicznych w bazie zebrano najważniejsze zagadnienia z zakresu przeprowadzania oceny narażenia oraz oceny ryzyka związanego z występowaniem substancji chemicznych i pyłów na stanowiskach pracy. Znajdziecie tu Państwo także zbiór informacji na temat substancji chemicznych o ustalonych wartościach normatywów higienicznych, metod ich oznaczania na stanowiskach pracy, jak również ich właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne, czy informacje z zakresu pierwszej pomocy.


Zbiór praktycznych informacji dotyczących narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne, wyników badań jakościowych i ilościowych tych substancji na przykładowych stanowiskach pracy z różnych działów gospodarki oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego znajdą Państwo w bazie wyników pomiarów i oceny ryzyka - substancje chemiczne. Baza ta będzie systematycznie aktualizowana, rozbudowywana i poszerzana o szczegółowe dane dotyczące zagrożeń chemicznych i pyłowych na kolejnych stanowiskach pracy.

Przygotowaliśmy dla Państwa program do oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych stwarzających zagrożenie na wybranym stanowisku pracy metodą uproszczoną. Metoda ta umożliwia dokonanie oceny zagrożenia i określenie potrzeby wprowadzenia środków prewencji. Zapraszamy do korzystania!


Mamy nadzieję, że zebrane tu informacje pomogą Państwu w prawidłowym przeprowadzaniu oceny narażenia i ryzyka zawodowego oraz ograniczenia lub wyeliminowania szkodliwego wpływu czynników chemicznych i pyłowych na zdrowie pracowników. Liczymy, że baza będzie stanowiła przydatne narzędzie w codziennej pracy nie tylko specjalistów zajmujących się oceną i ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłowych w środowisku pracy, ale również pracodawców i pracowników oraz specjalistów zarządzających bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach, w których występuje narażenie na te czynniki.


Baza CHEMPYŁ jest obecnie aktualizowana i wzbogacana o nowe materiały w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” finansowanego w latach 2021-2022 w zakresie zadań służb państwowych ze środków ministra właściwego ds. pracy. Koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. W związku z tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do czynnego udziału w jej tworzeniu i udoskonalaniu. Będziemy wdzięczni za przekazywanie uwag, pytań i propozycji zmian do bazy na adres podany w zakładce kontakt. Zachęcamy także do korzystania z forum zadawania pytań ale także i przekazywania nam informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania skierowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.