Wymagania w sprawie informacji podawanej do publicznej wiadomości przez komendanta wojewódzkiego PSP

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej zastąpiło obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Środowiska. Nowe rozporządzenie określa szczegółowy zakres, formę udostępniania informacji oraz właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej obowiązane do ich udostępniania.

Organa PSP obowiązane do udostępniania informacji

W odniesieniu do zakładów o dużym ryzyku informacje udostępnia komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy miejscowo ze względu na lokalizację zakładu o dużym ryzyku, którego dotyczą te informacje, natomiast w przypadku zakładów o zwiększonym ryzyku komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy miejscowo ze względu na lokalizację zakładu o zwiększonym ryzyku, którego dotyczą te informacje.

Forma udostępniania informacji

Zgodnie z paragrafem 14 rozporządzenia MSWiA wszystkie informacje, poza instrukcją o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii udostępnia się w formie tabelarycznej.

Zakres udostępnianych informacji

Informacje zostają udostępnione w odniesieniu do:

1) zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach,

2) przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach,

3) przedłożonych zgłoszeniach zakładów, o których mowa w art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zwanej dalej „ustawą”,

4) pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom,

5) kontroli planowych w terenie,

6) możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – na 30 dni przed jego przyjęciem,

7) decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 oraz art. 264d ust. 1 ustawy,

8) zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku,

9) uzasadnienia odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

a także do publicznej wiadomości udostępniane są instrukcje postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.

Dotychczas obowiązujące tabele zostały zastąpione w rozporządzeniu formą tekstową i tak np. w odniesieniu do informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie rozporządzenie MŚ wprowadzało wzór:

 
Załącznik nr 3
Województwo: ....................
Informacje o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach

 


Lp.

Oznaczenie prowadzącego zakład,
jego adres zamieszkania
lub siedziby
oraz tel./fax
i ew. e-mail

Adres zakładu
oraz
tel./fax
i ew. e-mail 

Data i nr decyzji

zatwierdzającej

raport
o bezpieczeństwie

zatwierdzającej

zmiany w raporcie

o bezpieczeństwie

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

natomiast nowe rozporządzenie określa:

Zakres informacji o zatwierdzonych raportach o bezpieczeństwie lub ich zmianach obejmuje:

1) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

2) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) datę i numer decyzji zatwierdzającej raport o bezpieczeństwie;

4) datę i numer decyzji zatwierdzającej zmiany w raporcie o bezpieczeństwie.

Analogiczne przedstawia się sytuacja w odniesieniu do zewnętrznych planów operacyjno-ratowniczych, zgłoszeń, programu zapobiegania awariom, i tak zgodnie z nowym rozporządzeniem do publicznej informacji:

Zakres informacji o przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych lub ich zmianach obejmuje:

1) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

2) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) datę przyjęcia planu operacyjno-ratowniczego lub jego zmiany.

 

Zakres informacji o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) datę przedłożenia zgłoszenia zakładu.

 

Zakres informacji o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) datę złożenia i pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom oraz jego zmian.

W odniesieniu do planowanych kontroli, możliwości udziału społeczeństwa, decyzjach oraz wykazach substancji niebezpiecznych w rozporządzeniu MSWiA określono:

Zakres informacji o kontrolach planowych w terenie obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) nazwę, siedzibę i adres strony internetowej zakładu ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku;

3) nazwę organu lub organów kontrolujących, które zaplanowały kontrolę w zakładzie;

4) datę ostatniej kontroli na terenie zakładu;

5) wskazanie, gdzie można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat kontroli oraz jej planu.

 

Zakres informacji o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, obejmuje:

1) nazwę organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;

2) dane teleadresowe organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) termin udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

Zakres informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 264d ust. 1 ustawy obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajdują się zakłady;

2) datę i numer decyzji komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;

3) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący.

 

Zakres informacji o decyzjach wydanych na podstawie art. 267a ust. 2 ustawy obejmuje:

1) nazwę powiatu, na terenie którego znajduje się zakład;

2) datę i numer decyzji właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej;

3) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail ze wskazaniem, czy jest to zakład o dużym ryzyku czy zakład o zwiększonym ryzyku lub inny zakład sąsiadujący.

 

Zakres informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, aktualizowanym corocznie, wykazu substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach o dużym ryzyku obejmuje:

1) datę zamieszczenia informacji i numer wpisu w publicznie dostępnym wykazie;

2) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

4) datę ostatniej aktualizacji danych o substancjach niebezpiecznych, dokonanej przez zakład.

Uzasadnienie odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego obejmuje:

1) oznaczenie prowadzącego zakład, jego miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu/faksu i adres e-mail;

2) nazwę, siedzibę, adres strony internetowej zakładu, jego numer telefonu/faksu i adres e-mail;

3) datę odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego;

4) wskazanie przyczyn odstąpienia od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

Niezwykle istotne, a często niezauważane w rozporządzeniu MSWiA są instrukcje o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii. Ważne jest aby były przedstawione w zwartej i czytelnej formie. Zgodnie z rozporządzeniem:

Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii zawiera w szczególności informacje dotyczące:

1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;

2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia, o którym mowa w pkt 1;

3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń, o których mowa w pkt 1;

4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;

5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.