Sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii
 
Sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii

Jeśli chodzi o sposób, tryb i terminy zgłaszania poważnych awarii do GIOŚ, omawiane rozporządzenie MŚ wprowadziło następujące regulacje:
  • Organy administracji właściwe do zwalczania poważnych awarii zgłaszają do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wystąpienie poważnej awarii, o której mowa w § 2, nie później niż do godz. 1000 dnia następnego po dniu wystąpienia awarii, a w przypadku gdy dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe – niezwłocznie po wystąpieniu awarii.
  • Zakres informacji, jaki powinien być zawarty w zgłoszeniu, został określony we wzorze stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
  • Ustalony w omawianym rozporządzeniu MŚ sposób i tryb zgłaszania do GIOŚ informacji nie dotyczy poważnych awarii będących następstwem uwolnienia substancji szkodliwych lub niebezpiecznych dla życia, zdrowia ludzi i środowiska ze statku morskiego. Kwestie te regulują odrębne przepisy.
WZORY: