Bibliografia

 

  1. Konwencja o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Dz. Urz. UE L 124 z dnia 14.05.2005, s. 5-17 [Konwencja z Arhus]
  2. Dostęp do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji i dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Streszczenie Komisji Europejskiej http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=URISERV:l28056
  3. A. Gajek, 2013 System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, CIOP-PIB, Warszawa, 2013
  4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz.U. 2013 poz. 1235