Wymagania dotyczące zawartości raportu o bezpieczeństwie
 

Wymagania dotyczące zawartości raportu o bezpieczeństwie

W raporcie o bezpieczeństwie zamieszcza się:


I. Informacje o zakładzie, w tym jego działalności, organizacji i systemie zarządzania, istotne dla zapobiegania poważnym awariom przemysłowym:

1) ogólny opis zakładu i jego otoczenia, z uwzględnieniem jego położenia geograficznego oraz dominujących warunków atmosferycznych, geologicznych i wodnych, a także zewnętrznych źródeł zagrożenia awarią, opis działalności zakładu oraz przyjętych w nim zasad zarządzania bezpieczeństwem, a w razie potrzeby jego historii;

2) identyfikację instalacji oraz rodzajów działalności zakładu, które mogą stanowić zagrożenie poważną awarią przemysłową;

3) identyfikację, w oparciu o dostępne informacje, zakładów sąsiednich oraz innych obiektów, wraz z tymi, które nie są zakładami o zwiększonym lub dużym ryzyku, a także obszarów oraz inwestycji, które mogłyby być źródłem zagrożenia lub zwiększyć prawdopodobieństwo lub skutki wystąpienia poważnej awarii przemysłowej i efektu domina;

4) opis miejsc na terenie zakładu, w których może wystąpić poważna awaria przemysłowa.

 

II. Opis instalacji zakładu, w których występują lub mogą wystąpić substancje niebezpieczne, wymienione w zgłoszeniu:

1) opis funkcji, przeznaczenia i produktów instalacji, źródeł zagrożeń poważnymi awariami i warunków, w jakich może wystąpić poważna awaria przemysłowa, wraz z opisem proponowanych środków zapobiegawczych;

2) lokalizację instalacji, z uwzględnieniem odległości od sąsiednich instalacji, a także dróg dojazdu, pożarowych i ewakuacyjnych;

3) opis procesów technologicznych, w szczególności metod ich prowadzenia, z wyszczególnieniem prowadzonych operacji i procesów fizykochemicznych, magazynowania oraz uwzględnieniem w stosownych przypadkach informacji na temat najlepszych rozwiązań.

 

III.  Opis zidentyfikowanych zagrożeń i oceny ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz informacje o środkach koniecznych do zapobiegania awariom:

1) szczegółowy opis możliwych scenariuszy poważnych awarii przemysłowych, z określeniem prawdopodobieństwa lub warunków ich wystąpienia, wraz z określeniem zdarzeń inicjujących, w tym w szczególności:

a) przyczyn operacyjnych,

b) przyczyn zewnętrznych, takich jak przyczyny związane z efektami domina, z obiektami, które nie są zakładami o zwiększonym lub dużym ryzyku, obszarami i zabudowaniami, które mogą być źródłem zagrożenia poważną awarią przemysłową lub które mogą zwiększyć takie zagrożenie lub jego skutki,

c) przyczyn naturalnych, na przykład powodzi;

2) ocenę możliwego zasięgu i skali skutków zidentyfikowanych potencjalnych poważnych awarii przemysłowych, z uwzględnieniem terenów zamieszkałych, ich gęstości zaludnienia i rodzaju zabudowy, form ochrony przyrody, w tym dokumentację graficzną lub, stosownie do potrzeb, równoważne opisy obszarów, które mogą zostać dotknięte takimi awariami;

3) informacje na temat zaistniałych awarii i zdarzeń z udziałem takich samych substancji w podobnych procesach, z uwzględnieniem zdobytych w związku z nimi doświadczeń i odniesieniem do działań podjętych w celu zapobiegania takim awariom;

4) opis parametrów technicznych i sprzętu zastosowanego w celu zabezpieczenia instalacji.

 

IV. Opis substancji niebezpiecznych ujętych w zgłoszeniu:

1) wykaz substancji niebezpiecznych zawierający:

a) identyfikację substancji zawierającą zgodnie z terminologią międzynarodową nazwę chemiczną, numer Chemical Abstract Service (CAS) oraz nazwę według nomenklatury Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC),

b) maksymalne ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się lub mogących się znaleźć w zakładzie w warunkach normalnej pracy i w takich, w których przewiduje się możliwość wystąpienia substancji niebezpiecznej podczas poważnej awarii przemysłowej;

2) charakterystykę fizykochemiczną i toksykologiczną substancji niebezpiecznych oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla zdrowia ludzi i środowiska zarówno natychmiastowo, jak i z opóźnieniem, w warunkach normalnego użytkowania i awarii;

3) informację o posiadaniu przez zakład kart charakterystyki substancji niebezpiecznych.

 

V. Informacje o wdrożeniu poprzez system zarządzania bezpieczeństwem programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i potwierdzenie ich skuteczności.

 

VI. Opis systemów, środków i działań mających na celu ograniczenie skutków poważnej awarii przemysłowej:

1) opis urządzeń i systemów zainstalowanych w zakładzie w celu przeciwdziałania wystąpieniu poważnej awarii i ograniczania jej skutków dla ludzi i środowiska zarówno na terenie zakładu, jak i poza jego terenem oraz ograniczających straty materialne w zakładzie, a w szczególności:

a) hydrantów,

b) instalacji zraszających,

c) instalacji pianowych, zaworów bezpieczeństwa,

d) zaworów odcinających,

e) zbiorników zapasowych do przetaczania substancji niebezpiecznych,

f) zbiorników wody do ochrony przeciwpożarowej,

g) sprzętu ochrony osobistej,

h) systemów monitorowania zakładu;

2) opis organizacji alarmowania i powiadamiania o wystąpieniu poważnej awarii oraz środków interwencyjnych;

3) wykaz wewnętrznych lub zewnętrznych sił i środków możliwych do zadysponowania;

4) opis innych wszelkich środków technicznych i organizacyjnych mających znaczenie dla ograniczenia skutków poważnej awarii przemysłowej.

 

VII. Informację, że prowadzący zakład opracował wewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy oraz dostarczył informacje do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

 

VIII. Informacje dla celów planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

  IX. Nazwy podmiotów zaangażowanych w jego przygotowanie.