Zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy

 

Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska nakładają na komendanta wojewódzkiego PSP obowiązek opracowania zewnętrznego (obejmującego obszar poza terenem zakładu) planu operacyjno-ratowniczego tj. planu działań ratowniczych, ograniczających skutki awarii i spełniających inne określone wymaganiami cele (art. 265 ust.1). W ustawie zmieniającej ustawę Prawo ochrony środowiska z 2015 r. wprowadzono termin: 2 lata od dnia otrzymania niezbędnych informacji. Należy dodać, że do wykonania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego stosuje się przepisy ustawy o ochronie przeciwpożarowej (art. 265 ust. 10).

 

Na mocy art. 265 ust. 2 Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej został upoważniony aby żądać danych niezbędnych do opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego zarówno od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, organów zarządzania kryzysowego, Policji, podmiotów leczniczych, jak i innych podmiotów, dla których przewidziano zadania w tym planie. Ale zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy podlega zaopiniowaniu przez ww. organy i podmioty (art. 265. ust. 5.).

 

Zgodnie z zapisami ustawy Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ma zapewnić możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, zmiana ustawy z 2015 r. wprowadziła doprecyzowanie iż ma się to odbyć na zasadach i trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Po przeprowadzeniu postępowania wymagającego udziału społeczeństwa komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przyjmuje zewnętrzny plan operacyjno-ratowniczy.

 

Ustawa Prawo ochrony środowiska stanowi, że koszty sporządzenia ZPO–R ponosi prowadzący zakład o dużym ryzyku; wysokość tych kosztów, zgodnie ze zmianą w 2015 r. określa się następująco:

1) w przypadku opracowania zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – jako kwotę równą wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyjęcia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748);

2) w przypadku zmiany zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego – 50% kwoty, o której mowa w pkt 1.

A powyższe koszty stanowią przychód funduszu wojewódzkiego będącego częścią Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (art. 265. ust.4.)

 

Zgodnie z art. 266 ust. 2 i 3 komendant wojewódzki PSP może odstąpić od sporządzania ZPO–R, jeżeli z informacji prowadzącego ZDR oraz raportu o bezpieczeństwie jednoznacznie wynika, że ryzyko rozprzestrzenienia się skutków awarii poza zakład nie występuje. Jednakże odstąpienie od sporządzenia zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego wymaga pisemnego uzasadnienia utrwalonego w postaci papierowej albo elektronicznej.

 

Zewnętrzne plany operacyjno–ratownicze muszą być poddawane analizie, a ich realizacja musi być przećwiczona co najmniej raz na 3 lata w celu ich aktualizacji oraz dokonania ewentualnych zmian (art. 265 ust. 9) POŚ.

 

W przypadku zagrożenia awarią przemysłową lub w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej niezwłocznie przystępuje do realizacji zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.