Procedury w przypadku dokonywania zmian w zakładach zwiększonego i dużego ryzyka awarii

Procedury w przypadku dokonywania zmian w  zakładach zwiększonego i dużego ryzyka awarii

Liczne poważne awarie, które miały miejsce po zmianach technologii lub instalacji, były przyczyną, dla której już w Dyrektywie Seveso II zostały zawarte odpowiednie wymagania dotyczące procedur niezbędnych przy dokonywaniu przez operatora takich zmian. Ich ustanowienie miało na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenie ryzyka takich awarii.

Prawo ochrony środowiska również zawiera postanowienia dotyczące dokonywania zmian w zakładach kategorii ZZR oraz ZDR. I tak, art. 257 stanowi, że prowadzący zakład kategorii ZDR jest obowiązany przed dokonaniem zmian w samym zakładzie czy też konkretnie w instalacji, magazynie, bądź procesie przemysłowym, ale także zmian w rodzaju i/lub ilości substancji niebezpiecznych mogących mieć wpływ na zaliczenie zakładu (w tym również zmiany w odniesieniu do właściwości substancji niebezpiecznych) jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy zgłoszenia, programu zapobiegania awariom (PZA), systemu zarządzania bezpieczeństwem, raportu o bezpieczeństwie (RoB) oraz wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego.

Jeśli planowane zmiany mogą okazać wpływ na ryzyko awarii, prowadzący ZDR jest obowiązany do opracowania zmienionej dokumentacji (zgłoszenie, PZA, SzB, RoB, plany operacyjno-ratownicze) uwzględniającej zmiany w zakładzie i uzyskania przed wprowadzeniem planowanych zmian zatwierdzenia dokumentacji przez komendanta wojewódzkiego PSP. Zmieniony dokumenty, poza planami operacyjno-ratowniczymi prowadzący przekazuje równocześnie do WIOŚ.

Jeśli chodzi o zmiany w zakładach kategorii ZZR, które mogą okazać wpływ na zagrożenie awarią przemysłową, zgodnie z art. 258 ust. 1-3 ustawy obowiązują następujące regulacje:

    • prowadzący ZZR dokonuje przed wprowadzeniem zmian w zakładzie analizy zgłoszenia, PZA i SzB – w razie potrzeby – dokonuje zmian w dokumentacji;
    • przed dokonaniem zmian w zakładzie, prowadzący przekazuje komendantowi powiatowemu PSP oraz – do wiadomości – WIOŚ zmienione zgłoszenie i PZA.