Wejście w życie

Wejście w życie

Artykuł 33 Dyrektywy Seveso III brzmi: Niniejsza dyrektywa wychodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, (czyli 13 sierpnia 2012 r.). Warto jednak podkreślić, że dyrektywy muszą zostać zaimplementowane do prawodawstwa krajowego. W przypadku Polski dotyczy to zmiany ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzeń wykonawczych.