Zmiana dyrektywy 96/82/WE

Zmiana dyrektywy 96/82/WE

Zmiana klasyfikacji oleju opałowego ciężkiego spowodowała szereg problemów związanych z kwalifikacją zakładów posiadających na swoim terenie substancje niebezpiecznego tego typu, dlatego, niezależnie od zastąpienia Dyrektywy Seveso II Dyrektywą Seveso III, konieczne jest wcześniejsze wprowadzenie tej pozycji do obecnie obowiązujących, w krajach członkowskich, kryteriów kwalifikacyjnych. W przypadku Polski oznacza to wcześniejszą zmianę rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.