Pocedura komitetowa

Procedura komitetowa

Artykuł 22 Dyrektywy Seveso II ustanowił Komitet: Komisja będzie wspomagana przez Komitet złożony z przedstawicieli państw członkowskich, pod przewodnictwem przedstawiciela Komisji. Przedstawiciel Komisji przedstawia Komitetowi projekt działań, które powinny być podejmowane. Komitet wydaje opinie dotyczące projektu w terminie, który ustala przewodniczący w zależności od stopnia pilności sprawy. Opinia powinna być przyjęta przez większość ustaloną w artykule 148 (2) Traktatu, jeżeli dotyczy to decyzji, które Rada przyjmuje na wniosek Komisji. Głosowanie przedstawicieli państw członkowskich w ramach Komitetu odbywa się zgodnie z ustaleniami cytowanego artykułu. Przewodniczący nie głosuje. Komisja akceptuje przewidziane działania, jeśli są one zgodne z opinią Komitetu. Jeżeli przewidziane działania nie są zgodne z opinią Komitetu lub jeżeli nie ma opinii w tej sprawie, Komisja niezwłocznie przedłoży wniosek dotyczący podjęcia działań Radzie. Rada podejmie decyzję kwalifikowaną większością głosów. Jeżeli mimo upływu terminu trzech miesięcy od daty zwrócenia się do Rady, Rada nie zareagowała, Komisja przyjmuje proponowane działania.

W artykule 27 Dyrektywy Seveso III znajduje się odniesienie do ustanowionego przez Dyrektywę Seveso II Komitetu: ustęp 1 Komisję wspomaga komitet ustanowiony na mocy dyrektywy 96/82/WE. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011 [14] oraz ustęp 2 W przypadku odesłania do niniejszego ustępu zastosowanie ma art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.