Zmiana załączników

Zmiana załączników

Zgodnie z zapisem w artykule 25 załączniki II-VII mogą zostać dostosowane do postępu technicznego w drodze aktów delegowanych. Komisja upoważnia samą siebie do przyjmowania takich aktów, pod warunkiem, że spełniają one wymagania określone w artykule 26, który został opisany w zakładce Wykonywanie przekazanych uprawnień. Warto zaznaczyć że artykuł 25 upoważnia Komisję do zmian wszystkich załączników, za wyjątkiem załącznika 1 – kryteriów kwalifikacyjnych. Zmiany mające na celu dostosowanie do postępu technicznego nie mogą prowadzić do istotnych zmian określonych w niniejszej dyrektywie zobowiązań państw członkowskich i prowadzących zakłady.