Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii

Działanie podejmowane przez właściwy organ w następstwie poważnej awarii

Tak, jak zostało to wspomniane w zakładce Informacje przekazywane przez prowadzącego zakład oraz działania podejmowane w następstwie poważnej awarii, artykuł 17 Dyrektywy Seveso III odpowiada ustępowi drugiemu artykułu 14 Dyrektywy Seveso II, został jednak rozszerzony o literę e. Obecnie zapis w Dyrektywie Seveso III brzmi: Państwa członkowskie nakładają na właściwy organ wymóg, by w przypadku poważnej awarii organ ten:

  1. zapewnił podjęcie wszelkich pilnych, średnio- i długoterminowych środków, które mogą okazać się niezbędne;
  2. zebrał w drodze kontroli, badań i innych odpowiednich działań informacje niezbędne do przeprowadzenia pełnej analizy technicznych, organizacyjnych i kierowniczych aspektów awarii;
  3. podjął odpowiednie działania w celu zapewnienia zastosowania przez prowadzącego zakład niezbędnych środków zaradczych;
  4. wydał zalecenia w sprawie przyszłych środków zaradczych; oraz
  5. poinformował osoby, które mogą być narażone, o wystąpieniu awarii i – w odpowiednich przypadkach – o środkach podjętych w celu zmniejszenia skutków awarii.
Dodany zapisem litery e) wymóg informowania osób, które mogłyby być narażone, związany jest z koniecznością wprowadzenia do Dyrektywy Seveso III zapisów określonych w Konwencji z Aarhus dotyczącej dostępu do informacji, udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.