Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego

Modyfikacja instalacji, zakładu lub urządzenia magazynowego

Artykuł 11 Dyrektywy Seveso III utrzymuje postanowienia zawarte w Dyrektywie Seveso II w odniesieniu do zobowiązania państw członkowskich do zapewnienia, że prowadzący zakład będzie aktualizował dokumenty dotyczące systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Dokonuje jednak pewnych rozszerzeń m.in. o aktualizację dokumentacji, która jest teraz konieczna także w związku ze zmianami charakteru lub postaci fizycznej substancji, a nie tylko, jak to było do tej pory, przy wzroście lub zmniejszeniu ilości substancji. Takiej aktualizacji należy również dokonać w przypadku, gdy zmiany odnoszące się do substancji mogą mieć odzwierciedlenie w zwiększeniu lub zmniejszeniu zagrożenia poważną awarią, bądź mają wpływ na zmianę klasyfikacji zakładu – z zakładu o dużym ryzyku na zakład o zwiększonym ryzyku oraz z zakładu o zwiększonym ryzyku na zakład o dużym ryzyku. W porównaniu z zapisami Dyrektywy Seveso II, w Dyrektywie Seveso III należy aktualizować wszystkie dokumenty systemu przeciwdziałania poważnym awariom: Zgłoszenie, Politykę zapobiegania poważnym awariom, System zarządzania bezpieczeństwem oraz Raport o bezpieczeństwie (dokument Zgłoszenia został dodany do listy dokumentów, które należy aktualizować).