Ogólne obowiązki prowadzącego zakład

Ogólne obowiązki prowadzącego zakład

Dyrektywa Seveso III, w artykule 5, podtrzymuje wymagania nałożone na operatorów Dyrektywą Seveso II, które zobowiązują państwa członkowskie do nałożenia na prowadzącego zakład obowiązku podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapobiegania poważnym awariom oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Prowadzący zakład ma zostać również zobligowany do wykazania kompetentnym władzom, w każdej chwili, a w szczególności dla celów inspekcji i kontroli, że podjął on wszelkie konieczne działania określone w dyrektywie.