Informacje ogólne

 

Europejska Kampania 2016-2017 dotyczy problemów starzejącego się społeczeństwa w środowisku pracy...

 

 

Dlaczego ten temat?

-        populacja pracowników w Europie starzeje się — wynika z tego dłuższe życie zawodowe

-        obserwowany jest ogólny niedobór siły roboczej i wykwalifikowanych pracowników

-        coraz większa jest liczba pracowników z problemami zdrowotnymi i przewlekłymi chorobami

-        coraz częściej pojawiają się problemy związane z wydajnością i poziomem absencji

-        w kontekście starzejącej się siły roboczej zarządzanie bezpieczeństwem pracy wymaga podejścia wieloaspektowego

Jakie są cele kampanii?

-        promowanie zrównoważonej pracy, już od początku życia zawodowego oraz zdrowego starzenia się

-        podkreślanie znaczenia profilaktyki zdrowotnej przez całe życie zawodowe pracownika

-        wspieranie pracodawców i pracowników (w tym szczególnie w MŚP) przez dostarczanie informacji i narzędzi pomocnych w zarządzaniu
-        bezpieczeństwem pracy w kontekście starzejącej się siły roboczej

-        ułatwianie wymiany informacji, identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk.

 

Jakie są główne obszary tematyczne kampanii?

-        profilaktyka zdrowotna przez całe życie zawodowe — podejście holistyczne

-        zdolność do pracy i równowaga między wymogami związanymi z pracą a indywidualnymi zasobami

-        ocena ryzyka uwzględniająca różnorodność pracowników

-        dostosowanie miejsc pracy do wieku i możliwości pracowników

-        zapobieganie niepełnosprawności, rehabilitacja i powrót do pracy

-        uczenie się przez całe życie

-        promowanie zdrowia w miejscu pracy

-        zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie bezpieczeństwem pracy

 

Kto jest organizatorem kampanii?

Kampania jest przedsięwzięciem koordynowanym przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) i organizowanym w ponad 30 państwach UE.

W każdym kraju kampania jest współorganizowana i  wspierana przez sieć partnerów: krajowe punkty centralne (w Polsce jego rolę pełni CIOP-PIB), oficjalnych partnerów kampanii, europejskich partnerów społecznych, partnerów medialnych, Europejską Sieć Przedsiębiorczości (EEN), instytucje i agencje UE.