STUDIA PODYPLOMOWE

 

STUDIA PODYPLOMOWE z zakresu BHP

 

Organizator: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 

 

Trwa rekrutacja na 90. edycję studiów podyplomowych w dziedzinie bhp

 

Termin rozpoczęcia studiów: 18.10.2024 r.

 

Chcesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i ochrony człowieka w miejscu pracy? Zapraszamy na studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy".

Nasze studia to unikalna oferta dla osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w pracy, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie identyfikacji i oceny ryzyka zawodowego, wdrażania działań zapobiegawczych oraz reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas zajęć spotkasz się z licznymi ekspertami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno pracownikami naukowymi, jak i praktykami. W ten sposób zdobędziesz najnowszą wiedzę z zakresu kształtowania bezpiecznych warunków pracy oraz praktyczne doświadczenie, które wykorzystasz w działalności zawodowej. Nasi wykładowcy zapewniają profesjonalną opiekę i wsparcie na każdym etapie nauki, a także przygotowania pracy dyplomowej. Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i nowoczesnych laboratoriach naukowo-badawczych Instytutu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów, które będzie cennym uzupełnieniem Twojego CV. Dodatkowe kwalifikacje zwiększą Twoje szanse na rynku pracy w obszarze bhp.

Nie czekaj, zgłoś się na studia podyplomowe. Zdobądź wiedzę i umiejętności potrzebne do zapewniania bezpiecznych dla zdrowia i życia warunków pracy! Bądź profesjonalnym doradcą dla swojego pracodawcy.

 

Najważniejsze informacje

 

CEL STUDIÓW

Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności pozwalające na twórcze realizowanie zadań służby BHP, szczególnie w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, oceny ryzyka zawodowego, rozpoznawania i ograniczania szkodliwego wpływu na zdrowie i życie pracowników zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz ograniczania negatywnego wpływu procesów produkcyjnych i technologicznych na środowisko naturalne.

 

NASZE STUDNIA PODYPLOMOWE SĄ ADRESOWANE DO:

 • absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych
 • osób, które chcą przygotować się do pracy w służbie BHP
 • pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP
 • kadry ośrodków szkoleniowych
 • nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy
 • osób, które postanowiły specjalizować się w problematyce BHP.

PROGRAM STUDIÓW i HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Na program studiów składa się 14 przedmiotów obejmujących wszystkie zagadnienia związane z problematyką bezpieczeństwa, higieny i ergonomii pracy. Studia kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.

 

Program studiów realizowany jest w trakcie 3 semestrów. Zajęcia realizowane są w systemie 3-dniowych sesji (piątek – niedziela) odbywających się raz lub dwa razy w miesiącu w godzinach:

 • piątek: 10.00 – 17.00
 • sobota: 8.30 - 16.00
 • niedziela: 8.30 – 13.30.

Zajęcia odbywają się w salach dydaktycznych i laboratoriach naukowo-badawczych Instytutu z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA SŁUCHACZY STUDIÓW

Słuchacze otrzymują zestaw 20 podręczników, zestawy slajdów i materiały do ćwiczeń.

 

WYKŁADOWCY

Program studiów realizuje około 60 wykładowców, specjalistów z poszczególnych dziedzin ergonomii i bezpieczeństwa pracy. Są to pracownicy naukowi Instytutu i instytucji współpracujących z CIOP-PIB przy realizacji programu studiów.

Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym, a ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.

 

ZAKOŃCZENIE STUDIÓW

Studia podyplomowe kończą się obroną pracy końcowej i wydaniem świadectwa. Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów pod warunkiem:

 • uzyskania zaliczeń wymaganych programem studiów
 • uzyskania pozytywnej oceny z pracy końcowej
 • uzyskania pozytywnej oceny z egzaminu końcowego
 • wniesienia opłaty za studia.

 

OPŁATA ZA STUDIA

Całkowity koszt studiów wynosi - 4.800 zł
W cenę wliczone są obiady, serwis kawowy i podręczniki.

 

Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach po 2.400 zł.
Wpłaty należy dokonywać po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia na rachunek bankowy CIOP-PIB o numerze: Bank PKO S.A. 31 1240 6247 1111 0000 5418 1405

 

Dane do dokonywania opłat:
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16
00-701 Warszawa
NIP: 525-000-82-70

 

ZAKWATEROWANIE

Organizator studiów pośredniczy w rezerwacji noclegów.

Dodatkowe informacje

 

KONTAKT W SPRAWIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Centrum Edukacyjne
dr Beata Taradejna-Nawrath
tel: 22 623 37 56, fax: 22 623 36 93
email: betar@ciop.pl

 

REGULAMIN STUDIÓW

 

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU

Jak zgłosić się na studia? - przydatne  i n f o r m a c j e
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE i Karta INFORMACYJNA

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie na studia podyplomowe
 • karta informacyjna
 • odpis lub kopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej.