O Sieci Ekspertów ds. BHP

 

Podstawowym celem działalności Sieci Ekspertów jest obsługa małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz promocja najnowszych rozwiązań i wiedzy, służących poprawie warunków pracy. Cel ten jest realizowany poprzez bezpośrednią współpracę członków Sieci z przedsiębiorcami i wspieranie ich we wszelkich działaniach na rzecz bezpieczeństwa pracowników, często już na etapie powstawania firmy.

Sieć Ekspertów ma za zadanie zapewnić dostęp do informacji dla MŚP, które posiadają największy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej. W tej grupie przedsiębiorstwa „mikro”, czyli zatrudniające do 9 osób, stanowią ok. 95% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce. Szczególnie ważne jest m.in. zapewnienie wszelkich ułatwień i dostępu zarówno do informacji, jak i technicznych środków wspomagających MŚP w realizacji działań na rzecz ochrony człowieka w środowisku pracy.

Formuła funkcjonowania Sieci zakłada ciągłe podnoszenie jakości usług świadczonych przez jej członków, skuteczność i profesjonalizm w kontaktach z MŚP oraz krótki czas reakcji na zgłoszone przez pracodawców zapotrzebowanie na informacje lub usługi.

Członkowie grupy zostali wyłonieni spośród przedstawicieli firm obsługujących sektor małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, aktywnie współpracujących z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym oraz spełniających założone kryteria.

Wysoką jakość usług świadczonych przez członków Sieci gwarantuje bezpośrednie wsparcie ich działalności przez CIOP-PIB poprzez m.in.:

  • udostępnianie najnowszej wiedzy z zakresu BHP i ergonomii
  • ustawiczne szkolenie członków Sieci Ekspertów CIOP-PIB w zakresie niezbędnym do prowadzenia bieżącej obsługi MŚP z uwzględnieniem zmian
  • dyspozycyjność ekspertów CIOP-PIB w zakresie konsultacji lub osobistego udziału w działaniach prowadzonych przez członków Sieci.

Jakość tych usług jest potwierdzona certyfikatami wydanymi przez CIOP-PIB (na okres jednego roku,  z możliwością odnowienia).  

W 2022 roku Sieć Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB liczy 52 członków.Wszystkich zainteresowanych włączeniem się do Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez CIOP-PIB, spełniających podane wyżej kryteria, prosimy o kontakt:

 

Alfred Brzozowski
tel. 0-22 623 36 84