Współpraca międzynarodowa

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatniej dekady, a zwłaszcza od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie współpraca ta stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w działalności europejskich platform technologicznych, współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady, z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez CIOP-PIB należą:

  • i-Protect: Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments (Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy), 7PR, 2009-2013, projekt koordynowany przez CIOP-PIB
  • NANODEVICE: Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (Nowe koncepcje, metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy), 7PR, 2009-2013
  • SAF€RA: Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth (Koordynacja europejskich badañ naukowych w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju), 7PR, 2012-2015
  • SCAFFOLD: Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry (Innowacyjne strategie, metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem zawodowym podczas wytwarzania i stosowania nanomateriałów (MNMs) w sektorze budownictwa), 7PR, 2012-2015.

 

Główne kierunki współpracy międzynarodowej Instytutu:

Współpraca międzynarodowa Instytutu  jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, działalności w ramach europejskich platform technologicznych, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Instytut  realizuje zadania związane głównie z:

  • współpracą naukową z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
  • udziałem w realizacji projektów międzynarodowych
  • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
  • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.