Projekty UNIJNE
Streszczenie

Centrum Badań i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio).

Streszczenie projektu:INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU 

Tytuł Projektu 

Centrum Badań  i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio). 

Podstawa prawna 

Umowa z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu NR POIG.02.01.00-14-088/09 z dnia 04.07.2012 r. 

Termin realizacji 

04.07.2012 r. – 30.09.2015 r. 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1  Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. 

Źródło finansowania 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 

Kwota dofinansowania: 

49 355 200,00 zł 

Cel główny: 

Celem głównym projektu jest budowa infrastruktury i wyposażenie w nowoczesną aparaturę badawczą Centrum Badań  i Rozwoju Technik Bezpieczeństwa Procesów Pracy i Środowiska (Tech-Safe-Bio) funkcjonującego w strukturze CIOP-PIB. 

Cel projektu: 

Realizacja projektu jest niezbędna dla Wnioskodawcy do prowadzenia wysokiej jakości zaawansowanych badań naukowych w ramach priorytetowych grup tematycznych Info, Techno i Bio, zgodnych ze strategicznymi programami badawczymi Europejskiej Platformy Technologicznej „Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle”, oraz priorytetami tematycznymi 7 Programu Ramowego UE. 
Program prac badawczych prowadzonych przez Wnioskodawcę w Centrum obejmować będzie projektowanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa pracy w różnych sektorach gospodarki narodowej ukierunkowanych na ograniczanie negatywnych skutków oddziaływania na człowieka zagrożeń fizycznych w środowisku pracy. 

Prowadzone w Centrum innowacyjne badania naukowe przyczynią się również do rozwoju krajowej kadry naukowej poprzez bezpośrednie wsparcie uzyskiwania stopnia doktora i doktora habilitowanego w naukach technicznych i przyrodniczych, a także do rozwoju specjalistycznych usług (np. badania i certyfikacja wyrobów, wzorcowanie aparatury), które będą świadczone dla przedsiębiorstw i innych instytucji w ramach akredytowanych laboratoriów Centrum. 

Planowany projekt wpisuje się w II Oś Priorytetową Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Infrastruktura sfery B+R, której celem jest wzrost konkurencyjności polskiej nauki dzięki konsolidacji oraz modernizacji infrastruktury naukowo-badawczej i informatycznej najlepszych jednostek naukowych działających w Polsce.Okres realizacji: 04.07.2012 – 30.09.2015