Projekty UNIJNE
Streszczenie

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

Streszczenie projektu:

 

 

Tytuł Projektu

Nowoczesne technologie dla włókiennictwa. Szansa dla Polski.

Podstawa prawna

Umowa z OPI nr UDA-POIG.01.01.01-00-005/09-00 z dnia 17.09.2009 r.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.1. „Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie 1.1.1 „Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight”.

Termin realizacji

01.01.2010 – 30.06.2013

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżety państwa.

Kwota dofinansowania

2 868 284,03 zł, w tym CIOP-PIB 300 921,46 zł

Wykonawcy

Projekt realizowany jest w oparciu o Umowę konsorcjum.
Lider Projektu: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
Partnerzy: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Politechnika Łódzka, Instytut Włókiennictwa, Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”, Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania – Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI, Akademia Techniczno-Humanistyczna.

Cel ogólny

Celem projektu jest identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia przygotowania strategii dla Polskiej Platformy Technologicznej Przemysłu Tekstylnego.

Cele pośrednie projektu, to:

  • Określenie polskich obszarów kompetencji i globalnego przywództwa oraz budowa scenariuszy technologicznych dla przemysłu włókienniczego.
  • Prawidłowe określenie czynników determinujących wzrost skali wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i informacyjnych w przemyśle włókienniczym.
  • Trafne zidentyfikowanie reżimów technologicznych charakterystycznych dla poszczególnych segmentów przemysłu włókienniczego, rzutujących na rodzaj powiązań między uczestnikami systemu oraz na intensywność i charakter innowacji.
  • Opracowanie rekomendacji w zakresie opracowania nowych standardów kwalifikacji oraz programów modułowych i pakietów edukacyjnych dla kadr dla nowoczesnego przemysłu włókienniczego.
  • Weryfikacja i rozbudowa strategicznego programu badawczego dla rozwoju technologii dla włókiennictwa (strategie dla rozwoju nowoczesnych technologii tekstylnych,  wypracowanie metod wdrażania nowych technologii w przemyśle włókienniczym w skali masowej).
  • Precyzyjne i adekwatne do potrzeb i możliwości zdefiniowanie siły, kierunków i zakresu polityki wsparcia dla krajowego przemysłu włókienniczego gwarantujących rozwiązanie jego rzeczywistych problemów zarówno na poziomie koncepcji , jak i wdrożenia.


Okres realizacji: 01.01.2010 – 06.06.2013