Projekty UNIJNE
Streszczenie

Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

Streszczenie projektu:


INFORMACJE NT REALIZOWANEGO PROJEKTU

   Tytuł Projektu

 Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków  transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

 Podstawa prawna

 Umowa z MNiSW nr POIG.01.03.01-10-005/08-00 z dnia 15.12.2008 r.

 Termin realizacji

 01.10.2008 r. – 30.10.2011 r.

 Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna  Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,  Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych  przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

 Źródło finansowania

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Kwota dofinansowania:

12 940 000 zł, w tym CIOP-PIB: 1 150 00 zł


 Cel ogólny:

 Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców i poprawę  bezpieczeństwa indywidualnego.

 Cel projektu:

 Celem projektu jest dostarczenie nowego i innowacyjnego rozwiązania w  zakresie kompozytów włóknistych, przydatnego przedsiębiorcom oraz kreowanie  popytu ze strony przedsiębiorców na to rozwiązanie.

 Szczegółowe informacje nt projektu: http://www.kompozyty.poig.eu/Okres realizacji: 01.10.2008 – 29.10.2011