Obowiązki i wymagania dotyczące temperatury i wentylacji w pomieszczeniach pracy

 

7.1.4. Obowiązki i wymagania dotyczące temperatury i wentylacji w pomieszczeniach pracy  

 

   W pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowej i przy pracach nie wymagających dużego wysiłku fizycznego temperatura nie może być niższa niż 18oC.


    Uregulowania dotyczące wentylacji zawarte są w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp [2].

W pomieszczeniach pracy powinna być zapewniona wymiana powietrza wynikająca z potrzeb użytkowych i funkcji tych pomieszczeń, bilansu ciepła i wilgotności oraz zanieczyszczeń stałych i gazowych. W tym celu pracodawca może zastosować wentylację naturalną bądź mechaniczną lub klimatyzację. W pomieszczeniach pracy, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia (farby, lakiery, kleje, środki ochrony roślin) powinna być zapewniona taka wymiana powietrza, żeby jego wartość nie przekraczała ustalonych najwyższych dopuszczalnych stężeń [14]. Instalacje wentylacji mechanicznej ogólnej i wyciągów miejscowych, znajdujących się w pomieszczeniu pracy, w którym wykorzystuje się obrabiarki, powinny być wykonane z materiałów niegromadzących ładunków elektryczności.


  Powietrze dostarczane w wyniku wentylacji z zewnątrz przy pomocy wentylacji mechanicznej wprowadzane powietrze powinno być oczyszczone z pyłów. Strumień powietrza pochodzący z wentylacji nawiewnej nie może być skierowany bezpośrednio na stanowisko pracy. Temperatura nawiewanego powietrza nie może być wyższa nić 75oC przy nawiewie znajdującym się na wysokości co najmniej 3 m od poziomu podłogi i 45oC w pozostałych przypadkach.


    Pracodawca zapewnia stałą konserwację urządzeń wentylacyjnych. Urządzenia wentylacyjne nie mogą powodować nadmiernego natężenia i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań.