Obowiązki i wymagania dotyczące pomieszczeń pracy

 

7.1.2.  Obowiązki i wymagania dotyczące pomieszczeń pracy

 

   Wymagania dla pomieszczeń, w których pracują pracownicy są uzależnione od trzech czynników: rodzaju mpracy, liczby pracowników przebywających w pomieszczeniu, w którym odbywa się praca, oraz czy pracownik przebywa w pomieszczeniu na pobyt stały powyżej 4 godzin w ciągu jednej doby, czy też okresowo (od 2 do 4 godzin) [4].

   Pomieszczenia przeznaczone na pobyt stały nie mogą być umieszczone poniżej poziomu otaczającego terenu. Na każdego pracownika pracujące w pomieszczeniu powinno przypadać 2 m2 wolnej, niezastawionej przez maszyny, urządzenia, materiały używane do produkcji, odpady z produkcji itp. powierzchni podłogi. Na każdego pracownika powinno przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia, zaś jego wysokość nie powinna być mniejsza niż 3 m, a 3,3 m gdy w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia (pyły, farby, kleje, lakiery). Do stanowisk pracy na różnych poziomach powinny prowadzić usytuowane na stałe schody lub pochylnie. [2].

   Drzwi prowadzące do pomieszczeń pracy powinny być odpowiedniej wielkości uzależnionej od liczby osób z nich korzystających i rodzaju ładunków, jakie będą przez nie przewożone. Minimalne rozmiary drzwi określone zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i wynosi 0,9 m szerokości i 2 m wysokości, a dla drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych szerokość skrzydła nie może być mniejsza niż 0,9 m. Drzwi rozsuwające się muszą mieć zabezpieczenie przez wypadnięciem z prowadnic, natomiast otwierające się do góry muszą mieć zabezpieczenie przed przypadkowym opadnięciem. Drzwi wahadłowe muszą być przezroczyste lub posiadać przezroczyste panele. Drzwi i bram przezroczyste muszą być wykonane z nietłukącego materiału lub szkła hartowanego i być odpowiedni oznakowane w widocznym miejscu.

   W pomieszczeniach, w których przebywają pracownicy należy zapewnić możliwość otwierania ich z zewnątrz a z wewnątrz bez użycia klucza.  W takim przypadku należy zapewnić możliwość porozumiewania się z pracownikiem w celu poinformowania go o grożącym niebezpieczeństwie.