Lista kontrolna - Inne elementy BHP

 

INNE ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Zagrożenie- czynnik Pytania / obserwacje Działania poprawiające stan bhp
Nieznajomość  przepisów

Czy pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje i znajomość:

-   przepisów i zasad bhp

-   obsługi użytkowanych urządzeń?

  • Prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie bhp: wstępnych t okresowych.
  • Prowadzenie szkoleń zawodowych i specjalistycznych
  • Udostępnienie pracownikom aktualnych instrukcji bhp.
 

Czy pracownicy wiedzą o niebezpiecznych, szkodliwych i uciążli­wych czynnikach występujących na ich stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym?

  • Informowanie pracowników na bieżąco o zagrożeniach czynnikami występującymi na stanowiskach pracy oraz związanym z nimi ryzyku zawodowym*.
  • Omawianie przyczyn i okoliczności wypadków oraz środków zapobiegających wypadkom.
Profilaktyka medyczna Czy są przeprowadzane wstępne i okresowe badania lekarskie pra­cowników?
  • Kierowanie kandydatów do pracy na wstępne badania lekarskie.
  • Poddawanie pracowników profilaktycznym, okreso­wym badaniom lekarskim w terminach ustalonych przez uprawnionego lekarza - specjalistę medycyny pracy.
Absencja, choroby zawodowe Czy obserwuje się zwiększenie absencji chorobowej?  Udział lekarza w kontroli warunków pracy.