Lista kontrolna - Obciążenie psychiczne

 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z OBCIĄŻENIEM PSYCHICZNYM

 

 

 

Zagrożenie-czynnik

 

Pytania / obserwacje

Działania poprawiające stan bhp

Stres psychologiczny

 

Czy występują przyczyny stresu w pracy:

-    praca zmianowa (nocna)

-    praca w godzinach nadliczbowych

-    konflikty między pracownikami

-    konflikty z klientami

-    narzucone tempo pracy

-    monotonia pracy

-    odpowiedzialność finansowa?

 

  • Przestrzeganie norm dziennych i tygodniowych doty­czących czasu pracy.
  • Rozważenie możliwości zatrudnienia dodatkowych pracowników.
  • Angażowanie pracowników w ustalanie sposobów i terminów wykonania poszczególnych prac i ustalanie grafików czasu wolnego.
  • Doskonalenie metod instruktażu, szkoleń oraz instrukcji-
  • Ustalenie jasnych zasad wynagradzania, premiowania i kar regulaminowych.
  • Dbanie o poprawne stosunki międzyludzkie.
  • Organizowanie szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne sprzedawców (szczególnie kontakty z klientem),
  • Ustalenie jasnego podziału obowiązków między pra­cowników.