Lista kontrolna - Zagrożenie pożarem

 

ZAGROŻENIA POŻAREM

 


Zagrożenie - czynnik

 

Pytania / obserwacje

Działania poprawiające stan bhp
Zagrożenie pożarem Czy są eksploatowane uszkodzone urządzenia i instalacje elektryczne? Przeprowadzanie okresowej konserwacji urządzeń elek­trycznych przez elektryków z uprawnieniami odpo­wiednimi do stosowanych urządzeń i napięcia zasilania.
  Czy są wytyczone i oznakowane drogi ewakuacyjne? Zapewnienie wolnych dróg komunikacyjnych i ewaku­acyjnych oraz dostępu do bram i wejść; oznakowanie dróg ewakuacyjnych.
  Czy istnieją możliwości zaprószenia ognia?
  • Przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w pomieszcze­niach pracy'.
  • rzestrzeganie zakazu używania otwartego ognia i pozostawiania bez nadzoru urządzeń stosowanych do ogrzewania*.
  • Ustawianie łatwo zapalnych opakowań i towarów w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od urządzeń sto­sowanych do ogrzewania i opraw świetlnych*.
  Czy jest dostępny sprawny sprzęt przeciwpożarowy?
  • Dobór sprzętu i środków gaśniczych odpowiednich do sprzedawanych wyrobów z uwzględnieniem instala­cji elektrycznej.
  • Zapewnienie swobodnego dostępu do sprzętu przeciw­pożarowego.
  • Oznakowanie miejsc umieszczenia sprzętu przeciwpo­żarowego.
  • Dokonywanie okresowych kontroli sprzętu przeciwpo­żarowego i pomieszczeń.
  • Wyposażenie obiektów w systemy sygnalizacji pożaru: półautomatyczne (przyciski alarmowe), automatyczne (czujniki np. dymowe, optyczne itp. w pomieszcze­niach) lub co najmniej instrukcję przeciwpożarową i telefon.
  Czy są prowadzone szkolenia pracowników, z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych pracowników.