Czynniki wynikające z organizacji pracy

 

Pytania dotyczące organizacji pracy składają się z kilku grup pytań. Pierwsze 14 pytań składa się z dwóch części pytań, tzn. na pięciostopniowej skali ocen badany wybiera odpowiedź, która najbardziej odpowiada jego odczuciom odnośnie poziomu natężenia i stopnia uciążliwości (jak bardzo przeszkadza) danego czynnika.

Druga grupa pytań zawiera 4 stwierdzenia dotyczące bezpieczeństwa pracy, w których badany zaznacza jedną z 5 najbardziej odpowiednich dla niego wypowiedzi (od „zdecydowanie nie” do „zdecydowanie tak”).

Przykład pytania:

Proszę zaznaczyć prawidłowe dla Pani / Pana stwierdzenie

Jestem świadoma / świadomy zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu mojej pracy

 1. Zdecydowanie NIE
 2. Raczej NIE
 3. Trudno powiedzieć
 4. Raczej TAK
 5. Zdecydowanie TAK

Jestem odpowiedzialna / odpowiedzialny za bezpieczeństwo przy wykonywaniu mojej pracy

 1. Zdecydowanie NIE
 2. Raczej NIE
 3. Trudno powiedzieć
 4. Raczej TAK
 5. Zdecydowanie TAK

Dwa kolejne pytania dotyczą środków ochrony indywidualnej. Badany zaznacza jedną z dwóch odpowiedzi (TAK lub NIE) na stwierdzenia „Posiadam...” i „Korzystam…”.

Kolejna grupa pytań dotyczy czasu pracy, w którym należy wpisać liczbę: godzin pracy w ciągu tygodnia (średnio), liczbę dni w miesiącu w poszczególnych porach roku, kiedy rolnik pracuje ponad 10 godzin dziennie. Ostatnia część pytań dotycząca czasu pracy, wymaga wyboru odpowiedzi TAK lub NIE na pytania o pracę w sobotę i niedzielę, w porze nocnej, godzenie obowiązków rodzinnych z pracą oraz chęci skrócenia czasu pracy.

Czynniki wynikające z organizacji pracy zawierają następujące zagadnienia:

 • Czas pracy
 • Brak czasu na odpoczynek po pracy i wakacje
 • Brak czasu na przerwy w pracy
 • Szybkie tempo pracy
 • Natężenie pracy w czasie zbiorów, siewów, żniw
 • Zbyt dużo pracy i zbyt mało czasu na jej wykonanie
 • Nieplanowane przerywanie pracy
 • Problem zrównoważenia obowiązków w gospodarstwie rolnym i życiu rodzinnym
 • Bezpieczeństwo pracy
 • Dostosowanie się do nowych regulacji prawnych
 • Brak narzędzi wspomagających pracę
 • Praca w odosobnieniu
 • Konieczność samodzielnego organizowania wszystkiego związanego z pracą w gospodarstwie
 • Nieoczekiwane zdarzenia (nagła choroba)
 • Niskie zbiory

Przykład pytań:

Proszę podać liczbę godzin pracy w stosunku tygodniowym …….. [h]

Czy pracuje Pani / Pan w soboty i niedziele?

 1. TAK
 2. NIE

Czy pracuje Pani / Pan w porze nocnej?

 1. TAK
 2. NIE

 

Uciążliwość związaną z długim dziennym czasem pracy wskazywali polscy i brytyjscy rolnicy (obecne badania i Simkin3 ).

Średnio prawie 60 godziny tygodniowo pracowali polscy rolnicy, 93% rolników pracowało w soboty i niedziele, a 40% w porze nocnej, 87% rolników chciałoby skrócenia swojego czasu pracy (obecne badania).

 


3 Simkin, S., Hawton, K., Fagg, J., Malmberg, A., (1998). Stress in farmers: a survey of farmers in England and Wales. Occup Environ Med, 55, 729-734.