Zaprawianie ziarna

 

Zaprawianie nasion zdecydowanie zwiększa plony i poprawia jakość produkowanego ziarna. Jest najskuteczniejszym, najłatwiejszym do wykonania i jednocześnie najtańszym sposobem zwalczania szkodników i chorób występujących w uprawie zbóż zaraz po siewie. Zaprawianie należy przeprowadzać bezpośrednio przed siewem, zgodnie z instrukcją zawartą w etykiecie zastosowanego środka. Nieumiejętne wykonywanie tego zabiegu prowadzi do zapylenia pomieszczeń i dostawania się toksycznych substancji do organizmu pracujących osób. Zagrożenie jest szczególnie duże, jeśli do zaprawiania używa się betoniarki. Coraz częściej jednak rolnicy stosują profesjonalne zaprawiarki bębnowo-porcjowe, stacjonarne, np. AL-50, a nawet przewoźne.


Stacjonarna zaprawiarka bębnowo-porcjowa AL-50

 


Bębnowo-porcjowa zaprawiarka  przewoźna AMELA


Podczas zaprawiania ziarna należy bezwzględnie stosować odzież ochronną, rękawice ochronne, okulary i ochrony twarzy (półmaskę z filtrem przeciwchemicznym), ponieważ toksyczne substancje z zaprawy mogą przenikać do organizmu człowieka. Zawiesinę do zaprawiania nasion należy sporządzać w zbiorniku zaprawiarki lub w oddzielnym naczyniu, zachowując środki ostrożności podane na opakowaniu przez producenta. Materiał siewny po zaprawieniu nie może być użyty na paszę lub do celów konsumpcyjnych. Należy go przechowywać w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w taki sposób, by nie dopuścić  do przedostania się zaprawy nasiennej do cieków  i zbiorników wodnych.

Nie należy ponownie zaprawiać ziarna wcześniej zaprawionego inną zaprawą. Zaprawę nasienną przechowuje się wyłącznie w oryginalnym opakowaniu, w magazynie środków ochrony roślin, w którym temperatura nie przekracza + 30 oC, chroni przed dostępem dzieci i osób niepowołanych i nie magazynuje razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Opróżnione opakowania należy zdać do punktu zakupu środka i w żadnym razie nie wykorzystywać do innych celów.