Nawadnianie

 

W celu zapewnienia odpowiedniego wzrostu roślin w okresie wegetacyjnym i wysokich plonów należy wykonać wiele zabiegów pielęgnacyjnych, zapewnić roślinom odpowiednią ilość składników pokarmowych i wody, a także chronić plantacje przed chorobami, szkodnikami i chwastami, które skutecznie hamują rozwój roślin.

Ilość wody, która powinna być dostarczona w ciągu okresu wegetacyjnego, zależy od potrzeb roślin, planowanego plonu, stanu uwilgotnienia gleby w różnych fazach rozwoju roślin, a także od systemu nawadniania. Niedobór wody w glebie powoduje niedorozwój roślin, natomiast jej nadmiar może spowodować nadmierne nawilgocenie gleby, wymywanie składników pokarmowych i zagrożenie chorobami.
Ze względu na wysokie koszty budowy i eksploatacji urządzeń nawadniających, nawadnianie stosuje się przy produkcji intensywnej. Najczęściej jest to nawadnianie deszczowniane i kroplowe. Czasami stosuje się nawadnianie bruzdowe, grawitacyjne, zalewowe, nawożące i ogrzewające.

W celu zwiększenia plonów coraz częściej stosuje się deszczowanie upraw rolniczych, ogrodniczych, warzywnych, szkółkarskich i kwiatowych, a także łąk i pastwisk. W zależności od sposobu instalowania podstawowych zespołów, deszczownie można podzielić na stałe, ruchome (przenośne, przewoźne, przemieszczane automatycznie) i półstałe.

Obecnie najczęściej używane są deszczownie ruchome. Po nawodnieniu jednego pola i zdemontowaniu deszczownię można przemieścić lub przewieźć na inne. W sadownictwie i warzywnictwie coraz częściej stosuje się natomiast nawadnianie kropelkowe.


Deszczownia szpulowa


Użytkując deszczownie zawsze należy stosować się do zaleceń producenta, zawartych w instrukcjach obsługi. W zależności od rodzaju agregatu pompowego obowiązuje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa właściwych dla obsługi urządzeń z napędem elektrycznym lub spalinowym.

Podczas deszczowania pod liniami energetycznymi należy zachowywać szczególną ostrożność z uwagi na ryzyko porażenia prądem, gdyż aluminiowe przewody deszczowni są dobrymi jego przewodnikami. Przewody rozprowadzające wodę łączy się ze sobą za pomocą szybkozłączy, istnieje więc zagrożenie urazami palców, dłoni i stóp.

Korzystając z systemów nawodnieniowych można dokarmiać rośliny nawozami mineralnymi i gnojowicą.  Przy nawożeniu poprzez systemy nawodnieniowe należy stosować środki bezpieczeństwa jak przy tradycyjnym nawożeniu nawozami mineralnymi czy gnojowicą.

Pobierając wodę do nawadniania z rzek, stawów i innych zbiorników wodnych należy zachować ostrożność, gdyż przy obsłudze agregatów pompowych istnieje niebezpieczeństwo wpadnięcia do wody i utonięcia.