Postępowanie z opakowaniami i odpadami


Opróżnione opakowania po pestycydach należy kilkakrotnie (co najmniej trzy razy) przepłukać wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą roboczą.

Opakowania po środkach chemicznych oraz środki niepełnowartościowe gromadzi się w wydzielonym magazynku lub zamykanej szafie na środki ochrony roślin. Łatwopalnych opakowań po środkach ochrony roślin nie wolno spalać. Są to odpady niebezpieczne. Jeżeli na etykiecie nie ma informacji o zwrocie pustych opakowań do producenta, należy je dokładnie wypłukać (wodę po płukaniu opakowań wlać do zbiornika opryskiwacza), a następnie złożyć na składowisku odpadów niebezpiecznych, wyznaczonym przez miejscowe władze samorządowe.

Po zakończonym sezonie zgromadzone opakowania po środkach chemicznych należy odstawić do miejsca utylizacji lub do punktu sprzedaży, w którym środki te były zakupione.

Niedopuszczalne jest zakopywanie, palenie lub przechowywanie opakowań na wolnym powietrzu, a także wykorzystywanie zużytych opakowań do przechowywania innych produktów.

Bezużyteczne pozostałości preparatów najlepiej oddać do punktu dystrybucji, o ile mają oryginalne etykiety. Można je także wykorzystać na innych plantacjach. W przypadku niemożności zidentyfikowania składu i stężenia preparatów należy przekazać je specjalnym służbom do neutralizacji lub utylizacji.

Środków ochrony roślin nie wolno wylewać do zlewów, kanałów, zbiorników wodnych. Skutkiem nieumyślnego bądź celowego wylania preparatów jest najczęściej silne skażenie środowiska.