Przygotowanie i zadawanie pasz

 

Do żywienia drobiu na fermach są używane przemysłowe mieszanki. Przechowywane są one najczęściej w silosach paszowych, skąd karma automatycznie, dzięki systemowi przenośników, jest transportowana do karmników.


Jeden ze sposobów automatycznego zadawania paszy

 

Przygotowanie paszy w tym systemie karmienia polega na doborze odpowiednich mieszanek paszowych, transporcie, napełnianiu silosów oraz kontrolowaniu, by pasza została dostarczona w odpowiednich ilościach do miejsca skarmiania.

Obsługa paszarni sprowadza się do obsługi silosów oraz zespołów przenośników paszowych (spiralnych, łańcuchowych lub linowo-krążkowych).

Zagrożenia występujące przy obsłudze silosów wiążą się z ich okresowym czyszczeniem, kiedy konieczne jest wejście do środka zbiornika. Czyszczenie należy wykonywać w trzy osoby, z których jedna pracuje wewnątrz, a dwie ubezpieczają ją na zewnątrz silosu. Osoba pracująca wewnątrz zbiornika powinna stosować maskę przeciwpyłową. Konieczne jest również użycie szelek i liny asekuracyjnej.

W starszych fermach, przy mniejszej produkcji drobiarskiej, a także w gospodarstwach tradycyjnych, gdzie chów drobiu jest prowadzony na potrzeby własne, przygotowanie pasz jest bardziej skomplikowane, ponieważ opierają się one na komponentach różnych pasz dostępnych w gospodarstwie.

Poza paszami gotowymi, które można podawać bezpośrednio do skarmiania, w chowie drobiu można stosować rośliny okopowe, zielonki, ziarno zbóż, siano, pasze mineralne i soczyste, jak buraki czy marchew. Jednak przed podaniem należy je odpowiednio przygotować.
Zielonki rozdrabnia się na ok. 2-milimetrowe części, ziarno pokryte łuską oddziela się od łuski i, podobnie jak siano i pasze mineralne, rozdrabnia za pomocą uniwersalnych rozdrabniaczy. Niektóre pasze należy podawać do skarmiania po obróbce cieplnej i odpowiednim rozdrobnieniu (okopowe, buraki, marchew).

W pomieszczeniach gospodarczych istnieje wiele zagrożeń wynikających z procesu technologicznego przygotowania pasz. Najczęściej panuje w nich duża wilgotność, dlatego należy stosować uziemienia urządzeń z napędem elektrycznym i gniazda hermetyczne, a także zwracać uwagę na to, by instalacje elektryczne urządzeń wykorzystywanych do przygotowywania pasz, a zwłaszcza przewody doprowadzające prąd, nie były uszkodzone.

Ruchome części wszystkich maszyn i urządzeń stosowanych w paszarniach – rozdrabniaczy, gniotowników, mieszalników, napędów przenośników, powinny być zabezpieczone osłonami. Osłony te chronią osoby obsługujące przed przypadkowym okaleczeniem. Prace należy wykonywać z zachowaniem ogólnych zasad bezpieczeństwa określonych w instrukcjach obsługi poszczególnych maszyn i urządzeń.

W kurnikach z niewielką obsadą drobiu skarmianie przygotowanej wcześniej paszy odbywa się w prostych karmnikach lub korytach, które są napełniane ręcznie z wiader, taczek lub wózków paszowych.


Karmnik często spotykany w kurnikach z niewielką obsadą drobiu

 

Z uwagi na zapylenie panujące zarówno w paszarni w czasie przygotowywania pasz sypkich, jak i w kurnikach, osoby obsługujące powinny pamiętać o stosowaniu odpowiednich masek chroniących przed szkodliwym działaniem groźnych pyłów organicznych.