Lista kontrolna BHP stanu bhp w chowie zwierząt gospodarskich

 

 

Lp. Pytanie Odpowiedź
tak nie nie dotyczy
Uwagi
1. Czy w budynkach inwentarskich panuje ład i porządek – czy wyznaczono korytarze paszowe i gnojowe, wydzielono stanowiska dla zwierząt itp.?      
2. Czy otwory drzwiowe budynków inwentarskich są pozbawione progów?      
3. Czy schody mają poręcze, a otwory w stropach, służące do zrzucania pasz, są zabezpieczone balustradą ochronną (z listwą przypodłogową i poręczami)?      
4. Czy na bieżąco naprawiane są uszkodzenia podłoża, a ze ścian, podłóg i sufitów usuwane zbędne, wystające przedmioty (np. gwoździe, druty)?      
5. Czy jest zapewnione, że przejścia i korytarze nie są zastawiane zbędnymi przedmiotami?      
6. Czy przeglądy instalacji elektrycznej (zwłaszcza bezpieczników oraz izolacji przewodów) są wykonywane regularnie?      
7. Czy naprawy instalacji elektrycznej wykonują osoby uprawnione?      
8. Czy jest zapewnione, że w budynkach inwentarskich oraz magazynach nie używa się otwartego ognia i nie pali papierosów ?      
9. Czy materiały łatwopalne są składowane w oddzielnym budynku?      
10. Czy w gospodarstwie jest podręczny sprzęt gaśniczy i są umiejący go stosować (przeszkoleni) ludzie?      
11. Czy jest możliwość szybkiego wezwania pomocy (telefon, syrena alarmowa itd.)?      
12. Czy wnętrza budynków, stanowiska zwierząt, korytarze, przejścia, schody oraz strychy są dobrze oświetlone światłem sztucznym oraz, w miarę możliwości, dziennym?      
13. Czy w budynkach inwentarskich panuje właściwa temperatura (kilkanaście stopni C1) i wilgotność (60 – 80%) oraz czy są one wietrzone?      
14. Czy powierzchnia stanowisk dla zwierząt zapewnia swobodny dostęp do nich podczas obsługi?      
15. Czy zapewniono odpowiednie, wydzielone miejsca dla prośnych macior?      
16. Czy w chlewni znajdują się przedmioty przeznaczone do zabawy dla warchlaków?      
17. Czy w budynkach inwentarskich zapewniono swobodny dostęp do wody i pożywienia, bez konieczności tłoczenia się zwierząt?      
18. Czy zapewniono zwierzętom możliwość wychodzenia z budynku?      
19. Czy kurom wydzielono osobne pomieszczenie oraz wygrodzony wybieg ograniczający swobodne ich poruszanie się po terenie całego gospodarstwa?      
         
20. Czy zwierzęta gospodarskie są obsługiwane stale przez te same osoby?      
21. Czy przy obsłudze buhajów i knurów pracują wyłącznie silni mężczyźni, a nie dopuszcza się do tych prac kobiet i dzieci?      
22. Czy zwierzęta są uprzedzane głosem o zbliżaniu się do nich?      
23. Czy do prowadzenia zwierząt są używane „gładkie” łańcuchy, linki lub powrozy, niepowodujące okaleczenia rąk lub innych urazów w razie szarpnięcia przez zwierzę?      
24. Czy czynności obsługowe wykonywane są w stałym określonym rytmie dobowym ?      
25. Czy zapewnione jest, że do obsługi zwierząt nie są dopuszczane osoby, z którymi zwierzęta nie są oswojone, a także osoby agresywne, będące pod wpływem alkoholu lub silnie pachnące (alkoholem, krwią, benzyną, środkami używanymi przez weterynarzy) albo ubrane podobnie jak osoby nieprzyjemnie kojarzone przez zwierzęta (np. weterynarz)?      
26. Czy trasa przepędu w obrębie gospodarstwa jest wytyczona i ograniczona stałymi lub prowizorycznymi zagrodzeniami, ułatwiającymi poruszanie się zwierząt?      
27. Czy bydło ma spiłowane rogi?      
28. Czy podczas załadunku zwierząt na środki transportu jest używana stabilna pochylnia (rampa) z barierkami i antypoślizgową podłogą?      
29. Czy  przepędzanie zwierząt (bydła, trzody) odbywa się bezstresowo, tj. bez użycia paralizatorów i innych środków przymusu?      
30. Czy w załadunku zwierząt pomagają inne osoby dorosłe?      
31. Czy ograniczono dostęp psów oraz drobnych zwierząt (ptactwa) mogących spłoszyć duże zwierzęta gospodarskie?      
32. Czy każdy z rozpłodników ma wydzielone osobne miejsce?      
33. Czy są stosowane środki ograniczające niebezpieczne ruchy buhajów, np. kantar i kółko nosowe oraz uwiązanie na dwóch łańcuchach w pomieszczeniu lub prowadzenie na drążku prowadzącym?      
34. Czy w budynku inwentarskim wydzielono osobne pomieszczenie wyposażone w apteczkę , w którym można umyć ręce, przebrać się i przechowywać odzież roboczą służącą wyłącznie do obsługi zwierząt?      
35. Czy ujęcia wody, wybiegi dla zwierząt i miejsca składowania obornika lub pomiotu ptasiego są wydzielone z dala od zabudowań?      
36. Czy wszystkie pomieszczenia dla zwierząt są co najmniej dwukrotnie w ciągu roku (wczesną wiosną i na jesieni) gruntownie oczyszczone, zmyte bieżącą wodą pod wysokim ciśnieniem i wybielone mlekiem wapiennym?      
37. Czy sprzęt do udoju jest utrzymywany w czystości?      
38. Czy do pojenia i karmienia zwierząt są używane inne naczynia niż do celów spożywczych w gospodarstwie domowym?      
39. Czy są stosowane rękawice ochronne oraz ubrania robocze i obuwie, odpowiednie do pory roku i wykonywanej pracy?      
40. Czy są stosowane środki (pielęgnacja i utrzymanie czystości zwierząt i pomieszczeń, częsta dezynfekcja, deratyzacja, lepy na muchy i inne preparaty przeciw insektom) zapobiegające rozdrażnianiu zwierząt przez owady?      
41. Czy środki dezynfekujące są przechowywane w oddzielnych szafkach, w fabrycznych opakowaniach i zaopatrzone w instrukcje?      
42. Czy naczynia i narzędzia stosowane do przygotowywania roztworów są oznakowane i używane wyłącznie do tego celu?      
43. Czy trutki na gryzonie są wykładane w miejscach niedostępnych dla zwierząt domowych?      
44. Czy pracujący, przystępując do pracy ze zwierzętami, mają zdezynfekowane i obandażowane rany na odkrytych częściach ciała?      
45. Czy skaleczenia przedmiotami zanieczyszczonymi ziemią lub obornikiem, a także miejsca pogryzienia przez zwierzęta są natychmiast dezynfekowane i zgłaszane do lekarza?      
46. Czy przed spożyciem posiłku lub zapaleniem papierosa pracujący myją ręce z użyciem środka dezynfekującego?      
47. Czy zwierzęta chore są izolowane, a zwierzęta padłe przekazywane niezwłocznie do zakładu utylizacyjnego?      
         
48. Czy studnie oraz otwory studzienek i kanałów są przykryte mocnymi pokrywami?      
49. Czy otwarte zbiorniki na płynne odchody zwierzęce są całkowicie ogrodzone?      
50. Czy kupowana nowa maszyna ma dołączoną deklarację zgodności WE i jest oznakowana znakiem CE?      
51. Czy kupowana maszyna używana ma potwierdzenie spełniania minimalnych wymagań dyrektywy 89/655/EWG lub rozporządzenia ministra gospodarki (DzU 2002, nr 191 poz. 1596)?      
52. Czy ruchome części maszyn są osłonięte osłonami?      
53. Czy wszelkie czynności obsługowe są wykonywane po odłączeniu napędu i zabezpieczeniu maszyny lub urządzenia przed uruchomieniem oraz przemieszczeniem?      
54. Czy pokrywa parnika jest otwierana po wcześniejszym otwarciu zaworu odpływowego skroplin?      
55. Czy ostre narzędzia są przechowywane w pomieszczeniu niedostępnym dla dzieci?      
56. Czy w czasie przerw w pracy narzędzia mają zabezpieczone ostrza i są zostawiane w miejscach widocznych i pod kontrolą?      
57. Czy stosowane w gospodarstwie drabiny mają wystarczającą wysokość, są statecznie oparte i zabezpieczone przed przewróceniem lub ześlizgnięciem?      
58. Czy chwilowo nieużywane drabiny są zabezpieczone przed dostępem dzieci, np. osłonięte lub odstawione/odłożone na bok?      
59. Czy ładunki są zabezpieczone (np. spięte pasami) przed samoczynnym przemieszczaniem się lub wypadnięciem podczas transportu?      
60. Czy przy wchodzeniu na załadowaną przyczepę i schodzeniu z niej jest używana drabina, będąca na wyposażeniu przyczepy?      
61. Czy jest przestrzegana zasada nieprzewożenia ludzi na ładunkach objętościowych?      
62. Czy pracujący wewnątrz zbiorników są asekurowani przez osoby z zewnątrz?      
63. Czy prace na zewnątrz są natychmiast przerywane w przypadku burzy, opadów, silnych wiatrów i innych niesprzyjających okoliczności?      

1)Wyższa temperatura i lepsze oświetlenie powinny być zapewnione na stanowiskach cielnych jałówek, prośnych macior oraz niosek, a także młodym cielakom, warchlakom i pisklętom.

UWAGA: Gdy odpowiedź na pytanie brzmi „nie”, należy dążyć do zwiększającej bezpieczeństwo zmiany aktualnego stanu.